Po­li­sen på jakt ef­ter rån­vitt­nen

Hallandsposten - - Halmstad - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hal­lands­pos­ten.se

För­u­tom de två mis­s­tänk­ta rå­nar­na le­tar nu po­li­sen ock­så ef­ter vitt­nen som be­fann sig vid Hem­ma­kväll på sön­da­gen.

Kloc­kan var strax fö­re 21.30 på sön­dags­kväl­len när po­li­sen fick lar­met om ett rån på vi­de­o­bu­ti­ken Hem­ma­kväll på Åt­tings­sti­gen, Linehed. Två maske­ra­de per­so­ner med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål ho­ta­de per­so­nen som job­ba­de i bu­ti­ken. En­ligt po­li­sens pressta­les­man Tom­my Ny­man lyc­ka­des man in­te få upp kas­san in­ne i vi­de­o­bu­ti­ken och gär­nings­män­nen ska då i stäl­let ha ta­git bu­tiks­bi­trä­dets te­le­fon in­nan de läm­na­de plat­sen.

De än­nu så länge okän­da gär­nings­män­nen var på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen fort­fa­ran­de på fri fot.

”Just nu ja­gar vi vitt­nen och säk­rar fil­men från bu­ti­kens över­vak­nings­ka­me­ra.”

KEN­NETH JO­HANS­SON

– Jag tror att tek­ni­ker­na har gjort en un­der­sök­ning på plat­sen och nu fort­sät­ter vi med de van­li­ga ut­red­nings­åt­gär­der­na. Just nu ja­gar vi vitt­nen och säk­rar fil­men från bu­ti­kens över­vak­nings­ka­me­ra, sä­ger Ken­neth Jo­hans­son, för­un­der­sök­nings­le­da­re och grupp­chef för stöldro­teln. Gär­nings­män­nen ska ha va­rit maske­ra­de, hur stor nyt­ta har man av över­vak­nings­bil­der då?

– Vi får se, vi hål­ler på och tit­tar på fil­men nu. Skul­le de va­ra helt maske­ra­de, med en bala­kla­va el­ler lik­nan­de, blir det svårt men just nu vet jag in­te vil­ken typ av ma­ske­ring de ha­de.

En väk­ta­re som an­län­de till bu­ti­ken no­te­ra­de per­so­ner som be­fann sig i en bil pre­cis i när­he­ten. Till en bör­jan miss­tänk­tes det att per­so­ner­na i bi­len ha­de nå­gon kopp­ling till rå­nar­na, men där änd­ra­de man sig gans­ka snabbt.

– Det finns upp­gif­ter om en bil där väk­ta­re såg per­so­ner – men det kan ha va­rit vitt­nen. Vi vill gär­na kom­ma i kon­takt med de per­so­ner­na och även and­ra per­so­ner som rör­de sig i om­rå­det vid den ti­den, sä­ger Ken­neth Jo­hans­son.

Bild: JARI VÄLITALO/ARKIV

IN­TE FÖRS­TA GÅNG­EN. Hem­ma­kväll på Åt­tings­sti­gen på Linehed har åter­i­gen ut­satts för ett rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.