Lo­kal­po­li­tik gick fö­re ri­kets sä­ker­het

Hallandsposten - - Hp-Läsaren - Al­lan Wid­man (L) för­svars­po­li­tisk ta­les­per­son Hans Wall­mark (M) för­svars­po­li­tisk ta­les­per­son Da­ni­el Bäck­ström (C) för­svars­po­li­tisk ta­les­per­son Mi­kael Oscars­son (KD) för­svars­po­li­tisk ta­les­per­son

Al­li­an­sens för­svars­po­li­tis­ka ta­les­per­so­ner är be­kym­ra­de över han­te­ring­en av Nord Stream 2-proj­ke­tet i Karls­hamn.

DE­BATT HP 21/3. Det oan­sva­ri­ga be­slu­tet att ge Nord Stream-kon­sor­ti­et till­gång till ham­nen i Karls­hamn vi­sar på de pro­blem som re­ge­ring­en har i för­svars- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken. På grund av re­ge­ring­ens sen­fär­dig­het och ve­lan­de be­ak­ta­des in­te de sä­ker­hets­po­li­tis­ka ris­ker­na vil­ket led­de till att det ryskäg­da kon­sor­ti­et nu får till­gång till ham­nen. Det är myc­ket be­kym­mer­samt att re­ge­ring­en ka­pi­tu­le­ra­de i frå­gan och lät lo­kal­po­li­tik gå fö­re ri­kets sä­ker­het.

SE­DAN LÄNGE har det va­rit up­pen­bart att lag­stift­ning­en när det gäl­ler re­ge­ring­ens möj­lig­he­ter att på­ver­ka lo­ka­la beslut är otill­räck­lig. Från re­ge­ring­ens si­da har man lyft pro­ble­met, men in­te gjort nå­got åt det. Där­för har vi in­om Al­li­an­sen nu ta­git ett ut­skotts ini­ti­a­tivs o min­ne bä ratt­lag­stift­ning­ens ka­se sö­ver. Bå­de när­de t gäl­ler vil­ka änd­ring­ar som be­hövs gö­ras, men även att se vil­ka möj­lig­he­ter som ryms in­om da­gens lag­stift­ning för att sty­ra beslut som har med ri­kets sä­ker­het att gö­ra.

Det blir nu allt mer tyd­ligt att re­ge­ring­ens pas­si­vi­tet är ett re­ellt pro­blem i en allt mer osä­ker om­värld.

Al­li­ans­par­ti­er­na var ti­digt ute och pe­ka­de på de sä­ker­hets­po­li­tis­ka ris­ker­na med de rys­ka gas­led­ning­ar­na. Där­för har vi in­om Al­li­an­sen var­nat för Nord Stream 2-pro­jek­tet. Det har gett re­sul­tat i så måt­to att frå­gan har le­gat högt på agen­dan och har ta­gits upp så­väl vid den ame­ri­kans­ke vice­pre­si­den­ten Joe Bi­dens be­sök i Sve­ri­ge som ny­li­gen när Ang­e­la Mer­kel var här.

Ty­värr har re­ge­ring­ens age­ran­de va­rit sen­fär­digt och har hel­ler in­te gett re­sul­tat. I mars 2016 ha­de re­ge­ring­en möj­lig­het att till­sam­mans med åt­ta and­ra Eu-län­der un­der­teck­na ett brev till Eu-kom­mis­sio­nen som var­na­de för ris­ker­na med Nord Stream 2. Re­ge­ring­en val­de dock att in­te ta den möj­lig­he­ten att på­ver­ka.

DET BLIR NU allt mer tyd­ligt att re­ge­ring­ens pas­si­vi­tet är ett re­ellt pro­blem i en allt mer osä­ker om­värld. Re­ge­ring­en sä­ger nej till mer peng­ar till för­sva­ret, vill in­te ens dis­ku­te­ra ett svenskt Na­to­med­lem­skap och förmår in­te sä­ker­stäl­la vi­ta­la sä­ker­hets­po­li­tis­ka in­tres­sen – trots att de ti­di­ga­re de­lat För­svars­mak­tens be­döm­ning om pro­jek­tets olämp­lig­het.

Al­li­an­sen där­e­mot har kon­kre­ta och fi­nan­si­e­ra­de för­slag på mer re­sur­ser till för­sva­ret, vill se ett svenskt Na­to­med­lem­skap och är be­red­da att in­te ba­ra re­to­riskt stå upp för vå­ra vi­ta­la in­tres­sen ut­an ock­så age­ra för att stop­pa Nord Stream 2. Det är åt­gär­der som stär­ker Sve­ri­ges sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.