Regn­ka­o­set gav över­sväm­ning­ar

HALM­STAD: Det kraf­ti­ga regno­väd­ret sat­te si­na spår på många håll i Halm­stad. I Trön­ninge blev fle­ra käl­la­re över­sväm­ma­de.

Hallandsposten - - Sidan 1 - JON­NA NILS­SON

Hov­rät­ten fast­ställ­de tings­rät­tens dom – den 28-åri­ge Halm­stad­bon får spen­de­ra två år och tre må­na­der i fäng­el­se för våld­täkt mot barn.

”Hur gam­mal är du?” frå­ga­de han hen­ne över det so­ci­a­la me­di­et KIK, nå­gon gång i ok­to­ber 2014. ”13”, sva­ra­de flic­kan en­ligt egen ut­sa­go. ”15”, en­ligt den 28-åri­ge Halm­stad­bon. Han var själv 25 år hös­ten 2014, men skrev till flic­kan att han snart skul­le fyl­la 20.

De träf­fa­des förs­ta gång­en på en skol­gård, där de bå­da sam­ta­la­de li­te in­nan de bör­ja­de kys­sas. Där­ef­ter fick flic­kan, ef­ter på­tryck­ning­ar från man­nen, ut­fö­ra sex­u­el­la tjäns­ter. Histo­ri­en upp­re­pa­de sig än­nu en gång in­nan flic­kan be­rät­ta­de för en vux­en, som kon­tak­ta­de po­li­sen.

28-åring­en, som ti­di­ga­re var ostraf­fad, döm­des av Halm­stad tings­rätt i mars i år för våld­täkt mot barn och sex­u­ellt över­grepp mot barn, men över­kla­ga­de till hov­rät­ten.

Hov­rät­ten fast­ställ­de i stäl­let tings­rät­tens dom, och den 28-åri­ge Halm­stad­bon döm­des till fäng­el­se i två och tre må­na­der för våld­täkt mot barn och sex­u­ellt över­grepp mot barn. Han ska dess­utom be­ta­la ska­de­stånd på 150 000 kro­nor till flic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.