Åsik­ter.

Hallandsposten - - Sidan 1 - MA­RI­AN­NE HOLM Po­li­tisk re­dak­tör Tel: 010 471 51 29 mh@hal­lands­pos­ten.se

Kyr­kan ver­kar i sam­häl­let och sam­häl­let be­hö­ver si­na kyr­kor oav­sett tros­upp­fatt­ning.

Och vi har röst­rätt som jag verk­li­gen vill på­min­na om att an­vän­da nu på sön­dag.

Ska Svens­ka kyr­kans är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén och bisko­pen i Gö­te­borgs stift Per Ec­ker­dal läg­ga sig i po­li­sens be­slut att ge Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen rätt att de­mon­stre­ra i sam­band med bok­mäs­san? Ja, jag tyc­ker de gör all­de­les rätt när de i en de­battar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter (15/9) vill att svensk lag­stift­ning och rättstolk­ning mås­te ses över för att kun­na be­grän­sa na­zis­tis­ka och ra­sis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ners rätt att krän­ka och ho­ta det of­fent­li­ga rum­met.

I SAM­BAND med kyr­ko­va­let på sön­dag dis­ku­te­ras högt och ljud­ligt att Svens­ka kyr­kan in­te läng­re är en stats­kyr­ka och att de po­li­tis­ka par­ti­er­na ska hål­la sig långt bor­ta. Ja, det är sant att kyr­kan skil­des från sta­ten år 2000. Men kyr­kan ver­kar i sam­häl­let och sam­häl­let be­hö­ver si­na kyr­kor oav­sett tros­upp­fatt­ning.

Nu­me­ra är det li­tet si och tro med den re­li­giö­sa över­ty­gel­sen och Sve­ri­ge bru­kar be­teck­nas som den mest se­ku­lä­ra na­tio­nen. Och vad hän­der med ett sam­häl­le där re­li­gi­o­nen har spe­lat ut sin roll?

Just nu på­går en in­tres­sant sam­tals­se­rie i SVT om vad som är me­ning­en med li­vet. Al­la män­ni­skor, oav­sett tro, be­hö­ver hit­ta en me­ning i till­va­ron. Och det hand­lar säl­lan om ma­te­ri­el­la ting. Pre­cis som Cor­ne­lis Vre­eswijk sjung­er i den gam­la vi­san: ”du kan ingen­ting ta med dig när du går”, är vi al­la li­ka in­för dö­den.

Så det hand­lar sna­ra­re om att hit­ta den där me­ning­en me­dan vi le­ver. Öns­kan om att tro på någon­ting hand­lar ock­så om att in­gå i en stör­re ge­men­skap. Det kan va­ra en kyrk­lig för­sam­ling el­ler som i mitt fall en kyr­ko­kör där den sakra­la mu­si­ken blir ett kitt.

Svens­ka kyr­kan har på se­na­re år tap­pat många med­lem­mar. För­ra året rap­por­te­ra­des om vid­lyf­ti­ga re­sor och tvek­sam han­te­ring av kyr­kans peng­ar, vil­ket fick till följd att an­ta­let som gick ur kyr­kan för­dubb­la­des, från runt 45 000 som läm­na­de 2015, till 85 000 året där­på.

Än­då är he­la 6,1 mil­jo­ner svens­kar fort­fa­ran­de med­lem­mar i Svens­ka kyr­kan och vi ut­gör till­sam­mans 61 pro­cent av be­folk­ning­en. Vi be­ta­lar en med­lems­av­gift pre­cis som i and­ra för­e­nings­sam­man­hang. Och vi har röst­rätt som jag verk­li­gen vill på­min­na om att an­vän­da nu på sön­dag.

Är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén och bis­kop Per Ec­ker­dal är in­te en­sam­ma om att re­a­ge­ra på Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens pla­ne­ra­de de­mon­stra­tion. Även Ju­dis­ka rå­det har kla­gat. Lik­som de­mon­stran­ter­na själ­va, som är miss­nöj­da med po­li­sens be­slut om marsch­vä­gen.

PO­LI­SEN SKA UPP­RÄTT­HÅL­LA lag och ord­ning, samt för­sva­ra ytt­ran­de­fri­he­ten. Men det blir helt fel när den nya marsch­vä­gen pas­se­rar pre­cis för­bi Gö­te­borgs stora ju­dis­ka sy­na­go­ga. Det kans­ke är för myc­ket be­gärt av po­li­sen att hål­la re­da på att ju­dar­na un­der sam­ma dag fi­rar sin störs­ta hög­tid jom kippur, för­so­nings­da­gen.

Men den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen för­ne­kar För­in­tel­sen och ifrå­ga­sät­ter ju­dar­nas män­ni­sko­vär­de. Jag hål­ler med de­bat­tö­rer­na om att det är dags för sam­häl­let att sä­ga nej till att skyd­da na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ners rätt att för­ne­ka and­ra män­ni­skor de­ras rätt att fin­nas till.

Bild: KENNY HJÄLTE/ARKIV

RYTER TILL. Bis­kop Per Ec­ker­dal, här fo­to­gra­fe­rad i La­holms kyr­ka i sam­band med bis­kopsvi­si­ta­tio­nen 2014, ifrå­ga­sät­ter till­sam­mans med är­ke­bis­ko­pen Antje Jac­ke­lén po­li­sens de­mon­stra­tions­till­stånd för NMR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.