Lek­plat­sen snubb­la­de på forn­fynd

Hallandsposten - - Sidan 1 - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Den nya lek­plat­sen i Ysby har ha­kat upp sig på yx­or och and­ra gam­la forn­fynd som göm­mer sig i mar­ken. Nu sö­ker kom­mu­nen till­stånd för att gö­ra in­grepp i forn­läm­ning­en. På sikt kan där ock­så bli ett ute­gym – om läns­sty­rel­sen sä­ger ja.

Ti­digt i vå­ras tog kom­mu­nen bort Ys­bys gam­la gung­ställ­ning och den lil­la le­ky­tan som låg i hör­net av kors­ning­en Brödåkra­vä­gen/ Per­storps­vä­gen. Nå­got för­has­tat, har det vi­sat sig.

– Då tänk­te jag att den nya lek­plat­sen kom­mer att va­ra klar till som­ma­ren, men nej, sä­ger Charlotte Fajerson, stads­träd­gårds­mäs­ta­re och den som hål­ler i lek­plats­bud­ge­ten på La­holms kom­mun.

Den nya pla­ce­ring­en har vi­sat sig in­ne­bä­ra ett be­tyd­ligt stör­re ar­be­te än hon ha­de fö­re­ställt sig.

KOM­MU­NEN VILL an­läg­ga en le­ky­ta med gung­or, klät­ter­ställ­ning och fjä­der­djur på Yx­å­kern, in­till de nya tom­ter­na på li­ka­le­des nya Yx­å­ker­s­vä­gen. Åkern har fått sitt namn en gång i ti­den av de forn­fynd som ar­ke­o­lo­ger har gjort i om­rå­det.

Just fö­re­koms­ten av läm­ning­ar från ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner som lekt och bott i Ysby gör att läns­sty­rel­sen in­te är för­tjust över pla­ce­ring­en. Av sam­ma skäl kun­de det in­te ska­pas fler än tio tom­ter i om­rå­det.

– Det är ty­värr så att väl­digt myc­ket mark runt Ysby är märkt för forn­min­nen, kon­sta­te­rar Charlotte Fajerson.

I EN AN­SÖ­KAN till läns­sty­rel­sen pre­sen­te­rar hon två lek­plats­för­slag som ska gö­ra så li­te in­grepp i den hi­sto­ris­ka mar­ken som möj­ligt.

Hu­vud­spå­ret är att kom­mu­nen in­te grä­ver dju­pa­re än vad det har plo­gats i matjor­den. Den and­ra va­ri­an­ten är att lekred­ska­pen pla­ce­ras på en upp­höjd yta med kant­stöd.

– Jag hop­pas att läns­sty­rel­sen kan se det på ett li­tet kre­a­tivt sätt. Går det in­te får jag för­sö­ka hit­ta en an­nan plats, men det ha­de va­rit väl­digt bra på den plat­sen. An­nars kom­mer det att bli en grön yta som ba­ra är.

I munt­li­ga dis­kus­sio­ner har stats­tjäns­te­män­nen hell­re ve­lat se en an­nan pla­ce­ring, längst in i hör­net mot be­fint­lig be­byg­gel­se.

Den tyc­ker kom­mun­fol­ket å sin si­da in­te om. Då mås­te det ska­pas en as­fal­te­rad gång­väg till Yx­å­ker­s­vä­gen för att al­la ska kun­na kom­ma dit.

– Jag tyc­ker att lek­plat­sen ska lig­ga in­till de be­fint­li­ga gång­vä­gar vi har, sä­ger Charlotte Fajerson.

ETT UTE­GYM IN­TILL lek­plat­sen nämns ock­så i an­sö­kan. Det kan bli näs­ta steg.

– Om någ­ra år får Ysby sin tä­tort­såt­gärd. I den kon­takt jag har haft med by­a­för­e­ning­en så har de pra­tat om ett ute­gym. När jag be­höv­de sö­ka till­stånd för lek­plat­sen ploc­ka­de vi in en yta för det ock­så, sä­ger Charlotte Fajerson.

Lek­plat­sen tros ti­di­gast kun­na bli verk­lig­het till näs­ta som­mar. Ute­gym­met är en tan­ke på läng­re sikt. Näs­ta år är det Ge­ne­vads tur för tä­tort­såt­gärd. Ysby får vän­ta till år 2021.

– Är det nå­gon­stans ett ute­gym ska lig­ga så är det pre­cis in­till en le­ky­ta. Al­la by­a­för­e­ning­ar jag träf­far i tä­tort­såt­gärds­dis­kus­sio­ner pra­tar om ute­gym. Det lig­ger ab­so­lut i ti­den, sä­ger Charlotte Fajerson.

”Det är ty­värr så att väl­digt myc­ket mark runt Ysby är märkt för forn­min­nen.” CHARLOTTE FAJERSON

stads­träd­gårds­mäs­ta­re

Bild: HENRIK WILLIAMSSON

OMSTRIDD PLATS. Här på gröny­tan in­till gång- och cy­kel­vä­gen vill kom­mu­nen byg­ga en ny lek­plats i Ysby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.