KLIPP

Hallandsposten - - Åsikter -

* Visst är skan­da­len all­var­lig, visst bor­de Hul­tqvist ha snac­kat med che­fen. Men i ett läge när det är up­pen­bart att stats­råds­be­red­ning­en ha­de in­for­ma­tio­nen så får det sät­tas i rätt pro­por­tion. Nu går gransk­ning­en vi­da­re och vad som kom­mer fram mer med ti­den får då be­dö­mas. Men det rik­tigt oro­väc­kan­de var att me­dan L och C tog det stats­man­na­mäs­si­ga an­sva­ret för räv­sax­en så age­ra­de KD och det le­dar­lö­sa M tvärtom. Pa­trik Ok­sa­nen i Ge­f­le Dag­blad (lib)

Men sam­ti­digt har de två li­be­ra­la par­ti­er­na vi­sat att Al­li­an­sen som bor­ger­ligt sam­ar­be­te är för­sva­gat. To­tal splitt­ring skul­le man kun­na kal­la det. När de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na i som­ras ena­des om att rik­ta miss­tro­en­de­för­kla­ring mot Yge­man, Johansson och Hul­tqvist var det förs­ta gång­en un­der man­dat­pe­ri­o­den som Al­li­an­sen upp­lev­des age­ra som en stark op­po­si­tion. Nu fram­står al­li­ans­sam­ar­be­tet ba­ra som en sam­ling av fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er som in­te kan kom­ma över­ens. Ba­war Is­mail i Sundsvalls Tid­ning (lib)

Tors­dag den 14 sep­tem­ber blir än­nu en mil­stol­pe i Al­li­an­sens kol­laps. Det skul­le som sagt ha va­rit lätt att va­ra ska­deg­lad och kans­ke hån­full. Men i dag finns det fram­för allt an­led­ning att kän­na lätt­nad över att Li­be­ra­ler och Cen­ter­par­tis­ter ta­git sitt för­nuft till fånga och valt att bac­ka. Ing­var Pers­son i Af­ton­bla­det (ob S)

Om man väcks mitt i nat­ten av att hu­set står i lå­gor, och sam­ti­digt har an­led­ning att tro att gran­nar­na har eg­na brand­var­na­re, kan man då strun­ta i att lar­ma öv­ri­ga bo­en­de, och än­då ha bo­stads­rätts­för­e­ning­ens för­tro­en­de? Jag frå­gar åt en li­be­ral. För det är just på det sät­tet som re­so­ne­mang­et går när Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na för­kla­rar var­för de in­te vill gå vi­da­re med nå­gon miss­tro­en­de­för­kla­ring mot för­svars­mi­nis­ter Peter Hul­tqvist.

Per Gud­mund­son i Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.