Många drab­ba­de av över­sväm­ning­ar­na

Hallandsposten - - Halmstad - BEN­JA­MIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

”Man blir ba­ra så fru­stre­rad. Vi blir drab­ba­de även vid mins­ta lil­la mer än nor­mal­regn.”

REINO SVENS­SON

Går­da­gens kraf­ti­ga regno­vä­der sat­te si­na spår runt om i Halm­stads kom­mun. Reino Svens­son var en av många som drab­ba­des. Men för ho­nom och hans gran­nar är över­sväm­ning­ar sna­ra­re en re­gel än ett un­dan­tag.

Så fort det reg­nar li­te för myc­ket drab­bas de, Reino Svens­son och hans gran­nar. Fas­tig­he­ter­na på Ös­ter­dals­ga­tan i Trön­ninge har drab­bats av ota­li­ga över­sväm­ning­ar, se­nast i mit­ten av ju­ni i år, och nu var det dags igen.

– Vi är fle­ra som är drab­ba­de. Det är väl­digt of­ta som vi drab­bas av över­sväm­ning när det trycks in vat­ten via av­lop­pet, sä­ger Reino Svens­son.

–Jag lig­ger i stän­dig kon­flikt med kom­mu­nen om det­ta. De har mon­te­rat back­ven­ti­ler, men det hjäl­per in­te. Se­nast de var här och byt­te var för två vec­kor se­dan, än­då är he­la käl­la­ren full nu.

REINO HAR BOTT i hu­set, som är hans för­äld­ra­hem, i 53 år.

– Det är in­te vi som är pro­ble­met, det är kom­mu­nen. De mås­te åt­gär­da sitt eget av­lopps­nät, men det hän­der ingen­ting.

Var­je över­sväm­ning som han drab­bas av blir kost­sam. Själv­ris­ken lig­ger på 10 000 kro­nor.

– Var­je gång man går till dem för att för­sö­ka få till­ba­ka peng­ar­na så får man hö­ra att ”nej, det är in­te vårt fel, det reg­nar myc­ket, det kan in­te vi stå för”. Man or­kar in­te. Det är ba­ra att be­ta­la och se glad ut.

Nu fun­de­rar han och gran­nar­na på att gå sam­man för att ta stri­den med kom­mu­nen.

– Vi tänk­te att vi skul­le gå ihop, vi tre som all­tid drab­bas, och verk­li­gen kri­ga. Se­dan får vi se om det hän­der någon­ting. Man blir ba­ra så fru­stre­rad. Vi blir drab­ba­de även vid mins­ta lil­la mer än nor­mal­regn.

TRÖNNINGEBORNA VAR IN­TE en­sam­ma om att drab­bas av över­sväm­ning un­der regno­väd­ret. Fle­ra vägar fick stäng­as av och fas­tig­hets­ä­ga­re var hårt drab­ba­de på fle­ra håll i sta­den. Bland an­nat kom larm om över­sväm­ning­ar i Ha­ver­dal och Kne­bild­torps ko­lo­ni­om­rå­de. Även Fyl­linge drab­ba­des hårt och många vägar låg un­der vat­ten till följd av regn­mäng­der­na.

Bild: JA­RI VÄLITALO

EN I MÄNG­DEN. Reino Svens­son fick se sin käl­la­re över­sväm­mad ef­ter det kraf­ti­ga regno­väd­ret. Nu har han trött­nat på att det in­te görs någ­ra åt­gär­der, då över­sväm­ning­ar sna­ra­re är en re­gel än ett un­dan­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.