Fle­ra över­sväm­ning­ar ef­ter åsko­väd­ret

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON jo­ni@hal­lands­pos­ten.se

Det blev en hek­tisk fre­dag för Rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad, som fick kal­la in ex­tra per­so­nal till följd av vat­ten­ska­dor­na ef­ter åsk- och regno­väd­ret.

Det var en re­la­tivt lugn natt, trots att många låg sömn­lö­sa av det kraf­ti­ga åsk- och regno­väd­ret som drog in över Halm­stad.

– Vi var gans­ka för­sko­na­de, och ha­de in­te mer pro­blem än nå­got tek­niskt till följd av ås­kan, sä­ger Jo­han Wal­lin, in­re be­fäl på Rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad.

Det skul­le det bli änd­ring på. Un­der för- och ef­ter­mid­da­gen in­kom ett 20-tal larm­sam­tal om över­sväm­ning­ar runt om i kom­mu­nen. Först ut, vid kloc­kan halv 10, var Ha­ver­dal, där en käl­la­re stod i nå­gon de­ci­me­ter vat­ten. En tim­me se­na­re stod en an­nan Ha­ver­dal­skäl­la­re i en me­ter vat­ten.

Un­der ef­ter­mid­da­gen var Trön­ninge hårt an­satt, där vat­ten bör­jat kom­ma in från av­lopps­brun­nar­na.

PÅ FLE­RA VÄGAR i kom­mu­nen råd­de ock­så be­grän­sad fram­kom­lig­het se­dan stora mäng­der vat­ten sam­lats på väg­ba­nor­na.

Oväd­ret drog un­der nat­ten till fre­dag in över Katte­gatt, och in till Halm­stad via Ty­lö­sand och just Ha­ver­dal, var­i­från fle­ra över­sväm­ning­ar rap­por­te­ra­des.

I HALM­STAD UPPMÄTTES mel­lan tors­dags- och fre­dags­mor­go­nen 16 mil­li­me­ter ne­der­börd.

– Det be­ty­der att det kom 16 li­ter vat­ten per kvadrat­me­ter. Det blir gans­ka snabbt vo­ly­mer, sä­ger Per Holm­berg, me­te­ro­log på Foreca.

En klass 1-var­ning för höga flö­den i vat­ten­drag är ut­fär­dad, och för­vän­tas nå sin kul­men un­der lör­da­gen.

BLÖTT. Över­sväm­ning­ar­na ställ­de till stora pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.