Re­gi­o­nen och Min Dok­tor ut­vär­de­rar sig själ­va

Hallandsposten - - Halmstad - YVON­NE PERS­SON 076-137 16 87 yp@hal­lands­pos­ten.se

”Oav­sett vil­ka re­sul­ta­ten blir så kom­mer de att be­dö­mas opar­tiskt.”

Re­gi­on Hal­lands ti­di­ga­re sam­ar­be­te med nät­lä­kar­fö­re­ta­get Min Dok­tor ska nu ut­vär­de­ras i ett forsk­nings­pro­jekt. Fors­kar­na be­står dock av re­pre­sen­tan­ter från just Re­gi­on Halland och Min Dok­tor.

– Det är vi som sitter på de da­ta som be­hövs för att gö­ra ut­vär­de­ring­en. Oav­sett vil­ka re­sul­ta­ten blir så kom­mer de att be­dö­mas opar­tiskt, sä­ger Kjell Ivarsson, av­gå­en­de chef för när­sjuk­vår­den i Halland.

Sam­ar­be­tet på­gick mel­lan ju­ni 2016 och mars 2017 och in­ne­bar att sjuk­skö­ters­kor på de hal­länds­ka vård­cen­tra­ler­na kun­de er­bju­da pa­ti­en­ter­na ett di­gi­talt be­sök hos Min Dok­tor, som al­ter­na­tiv till ett fy­siskt be­sök. För det­ta be­ta­la­de re­gi­o­nen då ett läg­re pris än om pa­ti­en­ten själv­mant an­vän­de tjäns­ten.

I FORSKNINGSPROJEKTET ska de cir­ka 700 pa­ti­en­ter som fick er­bju­dan­det stu­de­ras ut­i­från oli­ka frå­ge­ställ­ning­ar och de cir­ka 400 som tac­ka­de ja ska jäm­fö­ras med dem som tac­ka­de nej.

Frå­ge­ställ­ning­ar­na hand­lar bland an­nat om vil­ka di­a­gno­ser som ställ­des, vil­ken be­hand­ling som ge­nom­för­des, vil­ken an­nan vård som kon­su­me­ra­des in­om 30 da­gar och hur lång vän­te­ti­den blev.

– Där här är ju ett nytt sätt att ar­be­ta och där­för är det vik­tigt att föl­ja upp det på ett struk­tu­re­rat sätt. Di­gi­ta­la vård­mö­ten är här för att stan­na, men vi mås­te oss lä­ra oss av er­fa­ren­he­ter och ut­veck­la tjäns­ter­na i rätt rikt­ning, sä­ger Kjell Ivarsson.

EF­TERSOM forsk­ning­en kom­mer att han­te­ra per­son­upp­gif­ter har Re­gi­on Halland och Min Dok­tor an­sökt om en etik­pröv­ning hos Etik­pröv­nings­nämn­den i Lund. Där­i­från sva­ra­de man ny­li­gen att man in­te ser någ­ra etis­ka pro­blem och god­kän­ner den pla­ne­ra­de stu­di­en.

– Det är svårt att sä­ga när ar­be­tet blir klart, men kans­ke nå­gon gång i ok­to­ber, sä­ger Kjell Ivarsson. Ser du någ­ra etis­ka hin­der i att re­gi­o­nen och Min Dok­tor ut­vär­de­rar sig själ­va?

– Nej, men det var del­vis där­för som vi lät gö­ra en etik­pröv­ning. Re­gi­on Halland över­vä­ger ock­så att er­bju­da di­gi­ta­la vård­mö­ten i egen re­gi, som i så fall blir fö­re­mål för en lik­nan­de ut­vär­de­ring, sä­ger Kjell Ivarsson.

KJELL IVARSSON

Bild: RO­GER LARSSON

GÖR DET SJÄLV. Re­gi­on Hal­lands sam­ar­be­te med nät­lä­kar­fö­re­ta­get Min Dok­tor ska nu ut­vär­de­ras av fors­ka­re. De till­hör dock Re­gi­on Halland och Min Dok­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.