Mot­sat­ta åsik­ter om sto­röv­ning

Hallandsposten - - Halmstad/hp Granskar - AN­DERS HOL­MER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Sy­nen på sto­röv­ning­en Au­rora va­ri­e­rar. Ukrains­ka jour­na­lis­ter pra­tar om be­ho­vet av att kun­na mö­ta rysk ag­gres­sion, me­dan Svens­ka Freds an­ser att den för­säm­rar sä­ker­hets­lä­get runt Ös­ter­sjön.

När HP är med på en press­träff med ÖB del­tar ock­så någ­ra ukrains­ka jour­na­lis­ter.

Victo­ria Zhu­han, som gör ett re­por­tage för Ra­dio Svo­bo­da, be­rät­tar att hon tyc­ker att Sve­ri­ges värd­lands­av­tal är ett in­tres­sant sätt att tack­la den käns­li­ga Nato-frå­gan.

– När Ukrai­na bör­ja­de pra­ta om att an­sö­ka om Nato-med­lem­skap upp­fat­ta­des det som väl­digt pro­vo­ce­ran­de av grann­lan­det Ryss­land, sä­ger hon.

”Många är verk­li­gen räd­da att Ryss­land ska pas­sa på att an­fal­la Ukrai­na nu.” LILYA MAKASHOVA Jour­na­list från Ki­ev

– Ni har ju valt en mju­ka­re väg, där ni kan få hjälp ut­i­från ut­an att va­ra med­lem­mar. Det kans­ke vo­re nå­got för oss ock­så.

LILYA MAKASHOVA, jour­na­list från Ki­ev som för till­fäl­let går en för­dju­pan­de ut­bild­ning i Gö­te­borg in­om un­der­sö­kan­de jour­na­lism, be­rät­tar om hur spänt lä­get är i Ukrai­na för till­fäl­let.

– Många är verk­li­gen räd­da att Ryss­land ska pas­sa på att an­fal­la Ukrai­na nu när det än­då är så stora trupp­sam­man­drag­ning­ar på sto­röv­ning­en Za­pad–17, sä­ger hon.

– Bå­de när rys­sar­na an­föll Ge­or­gi­en 2008 och Krim 2014 ha­de de pre­cis haft en stör­re mi­li­täröv­ning.

Svensk Freds ord­fö­ran­de Ag­nes Hell­ström me­nar dock att öv­ning­ar som Au­rora ba­ra ökar spän­ning­en i vårt när­om­rå­de.

– Vår bild är att det finns en väx­an­de, stark och gans­ka na­iv över­tro på att mi­li­tä­ra me­del ska­par håll­bar fred och sä­ker­het. Vi ser, tvärte­mot det Au­rora och Za­pad står för, att vi bor­de fort­sät­ta sats­ning­ar på di­plo­ma­ti, freds­främ­jan­de in­sat­ser och att job­ba på dju­pet med att han­te­ra or­sa­ken till en kon­flikt sna­ra­re än med upp­rust­ning, sä­ger hon till tid­ning­en Mitt i.

UN­DER FY­RA DA­GAR, fre­dag till och med mån­dag, hål­ler kam­pan­jen Stop­pa Au­rora oli­ka ic­ke-vålds­ak­tio­ner i Gö­te­borg.

– I dag mås­te vi tän­ka globalt, till­go­do­se män­ni­skors be­hov och läg­ga re­sur­ser på de verk­li­ga ho­ten mot oss al­la såsom kli­mat­för­änd­ring­ar, orätt­vis för­del­ning av till­gång­ar och kärn­va­pen, sä­ger Ka­rin Utas Carls­son, som skri­vit en dok­tors­av­hand­ling i kon­flikt­lös­ning och är ta­les­per­son för kam­pan­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.