Ny coach ska hjäl­pa fö­re­tag spa­ra ener­gi

Hallandsposten - - Halmstad - CE­CI­LIA WELIN 010-471 51 66 cw@hal­lands­pos­ten.se

Med stöd från EU har kom­mu­nen an­ställt en ener­gi­coach. Ylva Jal­mings upp­drag är att hjäl­pa fö­re­tag att spa­ra bå­de ener­gi och flis. – Det finns de­fi­ni­tivt peng­ar att spa­ra i det här, sä­ger hon.

Un­der hös­ten ska Ylva Jalming re­kry­te­ra 20 små och me­del­sto­ra Halm­stad­fö­re­tag som är in­tres­se­ra­de av att mins­ka sin ener­gi­för­bruk­ning. Råd­giv­ning­en är kost­nads­fri för fö­re­ta­gen och fi­nan­sie­ras av Ener­gi­myn­dig­he­ten och Eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­na­la ut­veck­lings­fon­den.

– DET HAND­LAR OM att hjäl­pa dem mins­ka för­bruk­ning­en av el, gas, ol­ja och oli­ka bräns­len för for­don och ma­skin­par­ker, be­rät­tar Ylva Jalming och tilläg­ger att hon pla­ne­rar att gö­ra en rund­vand­ring och av­stäm­ning hos dem som del­tar.

– Man blir lätt hem­mablind när man all­tid går i det så det är bra att nå­gon kom­mer med färs­ka ögon och tit­tar på ener­gitju­var­na. Var bru­kar man kun­na hit­ta be­spa­ring­ar?

– Tryck­luft som läc­ker är en jät­tes­tor be­spa­ring. Luf­ten som läc­ker ut är peng­ar rätt ner i sjön och det är of­ta många små läc­kor i ett sy­stem. Men det finns myc­ket man kan gö­ra för att kom­ma till rät­ta med det.

Det finns ock­så en del små­sa­ker fö­re­ta­gen in­te tän­ker på.

– Det kan va­ra att man har tänt he­la nat­ten och att ky­la och vär­me står och går sam­ti­digt och där­för mot­ver­kar varand­ra, sä­ger Ylva.

Fö­re­ta­gen kom­mer dess­utom att få va­ra med på minst fy­ra träf­far med oli­ka te­man och fö­re­lä­sa­re.

– Här får de även till­fäl­le att bol­la idéer och tankar med varand­ra.

Ylva Jalming är helt över­ty­gad om att al­la fö­re­tag har stora peng­ar att spa­ra ge­nom att se över sin ener­gi­för­bruk­ning och hop­pas där­för att in­tres­set är stort.

– Det finns de­fi­ni­tivt peng­ar att spa­ra i det här. Men det är ti­den som är pro­ble­met för fö­re­ta­gen och som är min störs­ta kon­kur­rent. Men jag tror än­då in­te det blir svårt att få med fö­re­ta­gen på tå­get.

”Det är bra att nå­gon kom­mer med färs­ka ögon och tit­tar på ener­gitju­var­na” YLVA JALMING

ener­gi­coach

DEN 3 OK­TO­BER ar­ran­ge­ras en förs­ta fö­re­läs­ning med ener­gi­ex­per­ten Wil­ly Oci­ans­son som gäst.

– Han är väl­digt duk­tig på just ener­gi i fas­tig­he­ter, sä­ger Ylva Jalming.

To­talt kom­mer cir­ka 40 fö­re­tag att kun­na få hjälp av Ylva Jalming un­der de tre år som pro­jek­tet på­går.

Bild: JA­RI VÄLITALO

LADDAD. Ylva Jalming, ener­gi­coach, ser fram emot att få hjäl­pa små och me­del­sto­ra fö­re­tag att mins­ka sin ener­gi­för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.