Sab­ba­de brun­nar en dyr histo­ria

Hallandsposten - - Halmstad - EME­LIE NORDH

Ef­ter att nå­gon kas­tat trä­stö­rar, en dam­cy­kel och di­ver­se an­nat brå­te i brun­nar­na vid Söndrums hem­bygds­gård upp­täck­tes att vatt­net var otjän­ligt. Nu mås­te hem­bygds­för­e­ning­en läg­ga al­la si­na be­spa­ring­ar på att an­slu­ta sig till det kom­mu­na­la va-nä­tet, men peng­ar­na räc­ker in­te till he­la in­ve­ste­ring­en.

Det var i vå­ras som för­e­nings­med­lem­mar upp­täck­te att hem­bygds­går­den i Söndrum ut­satts för sa­bo­tage. Dels ha­de föns­terru­tor på en av bygg­na­der­na kros­sats och dels ha­de de två brun­nar som för­e­ning­en tar vat­ten ifrån bru­tits upp.

– Nå­gon ha­de bänt upp en trä­kon­struk­tion på ena brun­nen och på den and­ra ha­de de lyc­kats bän­da ett gi­gan­tiskt ce­ment­block åt si­dan, sä­ger Tho­mas Adolfs­son, kas­sör i Söndrums hem­bygds­för­e­ning.

Han var en av de förs­ta på plats ef­ter in­ci­den­ten och kun­de kon­sta­te­ra att sa­bo­tö­rer­na även kas­tat en mas­sa brå­te i brun­nar­na, bland an­nat en dam­cy­kel, fle­ra trä­stö­rar, en plån­bok och en bult­sax.

EF­TERSOM FÖR­E­NING­EN, som år­li­gen har cir­ka 4 000 be­sö­ka­re på går­den, är be­ro­en­de av att kun­na an­vän­da vatt­net bör­ja­de man ren­gö­ra och ren­sa brun­nar­na från fö­re­må­len som kas­tats ned. Men när pro­ver av vatt­net skic­ka­des in till ett test­fö­re­tag vi­sa­de det sig att det var otjän­ligt.

Om det är sa­bo­ta­get som lig­ger bakom kan för­e­ning­en in­te sä­kert slå fast ef­tersom det är fle­ra år se­dan vatt­net tes­ta­des se­nast. Klart är dock att går­den nu mås­te an­slu­tas till det kom­mu­na­la va-nä­tet, vil­ket bland an­nat in­ne­bär att de mås­te be­ta­la en an­slut­nings­av­gift på drygt 170 000 kro­nor.

– Se­dan till­kom­mer kost­na­der för gräv­jobb och rör­lägg­ning. Det är hemskt myc­ket peng­ar för en li­ten för­e­ning, sä­ger Tho­mas Adolfs­son som tror att he­la no­tan lan­dar på cir­ka 300 000 kro­nor.

I dags­lä­get ser det ut som att för­e­ning­en kom­mer att kun­na be­ta­la an­slut­nings­av­gif­ten med hjälp av be­spa­ring­ar och do­na­tio­ner från pri­vat­per­so­ner. Där­e­mot kom­mer det drö­ja fle­ra år in­nan man har spa­rat in till­räck­ligt med peng­ar till gräv­ar­be­te och rör­lägg­ning.

– Vi hop­pas att det kan ord­nas ge­nom att med­lem­mar­na stöt­tar oss med bi­drag och praktisk hjälp med ar­be­tet så att det än­då kan ut­fö­ras in­nan näs­ta års ak­ti­vi­te­ter.

HIT­TILLS HAR FÖR­E­NING­EN kun­nat be­dri­va sin verk­sam­het som van­ligt och be­ho­vet av vat­ten har kun­nat till­go­do­ses ge­nom att Tho­mas Adolfs­son ta­git med sig fyll­da vat­ten­dun­kar när eve­ne­mang har hål­lits på går­den. Den lös­ning­en pla­ne­rar man att fort­sät­ta med tills vi­da­re.

– Det var li­te stres­sigt när allt hän­de för då stod vi in­för mid­som­mar­fi­ran­de med 3000 per­so­ner, men vi fick ihop det. Nu när man har lug­nat ned sig li­te känns det som att vi kom­mer lö­sa det här.

Bild: JA­RI VÄLITALO

SA­BO­TAGE. En dam­cy­kel och fle­ra trä­stö­rar var någ­ra av fö­re­må­len som kas­ta­des ned i brun­nar­na vid Söndrums hem­bygds­gård, be­rät­tar Lars Holm­berg och Tho­mas Adolfs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.