Vi vill hell­re ha en fol­kets kyr­ka än che­fer­nas

Hallandsposten - - Hpläsaren -

Lars-gun­nar Påls­son re­pre­sen­te­rar Krist­de­mo­kra­ter­na i stifts­full­mäk­ti­ge och plä­de­rar för en fol­kets kyr­ka.

DE­BATT HP 16/9. För någ­ra år se­dan sa är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén på Idrotts­ga­lan så här när hon skul­le de­la ut pri­set till Årets id­rotts­le­da­re: ”Vi har för många che­fer och för få le­da­re”. Väl­digt många hål­ler med hen­ne.

För någ­ra må­na­der se­dan pub­li­ce­ra­des en un­der­sök­ning om svens­ka fol­kets för­tro­en­de för Svens­ka kyr­kan. Re­sul­ta­tet var dys­ter läs­ning. För­tro­en­det har ra­sat från 41 till 34 pro­cent.

För­ra året gick 90 000 med­lem­mar ur Svens­ka kyr­kan. In­te så kons­tigt ef­ter ett an­tal skan­da­ler där en del che­fer helt en­kelt blev av­ske­da­de.

Man kan in­te slö­sa med med­lem­mar­nas peng­ar hur myc­ket som helst. Det bor­de des­sa che­fer ha för­stått. Var­för ska män­ni­skor va­ra med­lem­mar om man får in­tryc­ket att den­na or­ga­ni­sa­tion in­te är bätt­re än and­ra när det gäl­ler han­te­ring­en av med­lem­mar­nas peng­ar.

För tre år se­dan läm­na­de många kyr­kan i Stockholm stift ef­ter den myc­ket märk­li­ga fes­ten i Stock­holms stads­hus då bis­kop Eva Brun­ne bjöd al­la che­fer i stif­tet på en lyx­mid­dag just un­der fas­te­ti­den när al­la and­ra svens­kar för­vän­tas äta

Kyr­kan som på papp­ret är en fri kyr­ka bor­de ju va­ra ett salt och ett fö­re­dö­me.

lin­ser och an­nan bil­lig mat och istäl­let skän­ka peng­ar­na till värl­dens fat­ti­ga. Stockholm stift för­lo­ra­de många med­lem­mar och många mil­jo­ner kro­nor på den­na jät­teskan­dal. Var fanns det go­da om­dö­met och det go­da för­val­tar­ska­pet? Var blev Svens­ka kyr­kans vär­de­grund av?

Stefan Löfven bru­kar på­pe­ka att vi nu har fått väl­digt stora klyf­tor i Sve­ri­ge. Det stäm­mer men så är det ock­så i Svens­ka kyr­kan. Lö­ne­klyf­tor­na har ökat väl­digt myc­ket. Kyr­kans Tid­ning pub­li­ce­ra­de i slu­tet av april i år än­nu en gång kal­la fak­ta om hur che­fer­na i Svens­ka kyr­kan har fått väl­digt stora lö­ne­höj­ning­ar un­der de se­nas­te tre åren. Kyr­ko­gårds­ar­be­tar­na fick ba­ra 1,2 pro­cent i lö­ne­för­höj­ning 2016 och många an­ställ­da som in­te är che­fer går nu i pen­sion med en slut­lön på om­kring 35 000 kr me­dan bis­ko­par­nas lö­ner för­ra året låg på mel­lan 77 000 till 83 000 kr. Man kan kallt kon­sta­te­ra att Svens­ka kyr­kan har bli­vit che­fer­nas kyr­ka. Så här kan det in­te få fort­sät­ta. Klyf­tor­na har bli­vit all­de­les för stora.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et har mak­ten i kyr­komö­tet i Svens­ka kyr­kan och mås­te ta an­svar för den­na di­keskör­ning. Man kan in­te öka klyf­tor­na hur myc­ket som helst. Det går stick i stäv med en kris­ten män­ni­sko­syn. Kyr­kan som på papp­ret är en fri kyr­ka bor­de ju va­ra ett salt och ett fö­re­dö­me och in­te en spe­gel av värl­dens sätt att tän­ka och vär­de­ra.

DET BE­HÖVS NU ett nytän­kan­de i Svens­ka kyr­kan. Vi be­hö­ver en le­van­de kyr­ka som in­klu­de­rar och in­te ex­klu­de­rar män­ni­skor. Mer re­sur­ser mås­te sty­ras till di­a­ko­nin. Al­la som be­sökt S:t Kla­ra kyr­ka i cen­tra­la Stockholm ser att ut­slag­na miss­bru­ka­re får hjälp att star­ta ett nytt liv när de blir in­klu­de­ra­de i en le­van­de tjä­nan­de kyr­ka. Den kyr­ka som tar Je­su eg­na ord i Jo­han­nes 14:6 på all­var är frimo­dig i att be­kän­na att Je­sus är den en­da vägen till Gud. Det­ta har all­tid va­rit och mås­te för­bli kyr­kans be­kän­nel­se.

Lars-gun­nar Påls­son (KD), le­da­mot av stifts­full­mäk­ti­ge och er­sät­ta­re i kyr­komö­tet för Krist­de­mo­kra­ter i Svens­ka kyr­kan för en le­van­de

kyr­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.