Mat­ch­avgift ba­se­ras på in­täk­ter­na

Hallandsposten - - Hpläsaren -

AV­GIF­TER. Tek­nik- och fri­tids­nämn­den i Halm­stads kom­mun be­slu­tar år­li­gen om de av­gif­ter som ska gäl­la för hy­ra av kom­mu­nens id­rotts- och fri­tids­an­lägg­ning­ar.

DEN PRI­MÄ­RA mål­grup­pen är barn och unga och där­för tilläm­par kom­mu­nen en noll­taxa som in­ne­bär att al­la barn och ung­doms­ak­ti­vi­te­ter i för­e­nings­re­gi an­vän­der an­lägg­ning­ar­na kost­nads­fritt.

Den år­li­ga kom­mu­na­la sub­ven­tio­nen för det­ta upp­går till cir­ka 20 mil­jo­ner kro­nor. Därut­ö­ver har se­ni­or­verk­sam­het i för­e­nings­re­gi en sub­ven­tio­ne­rad hy­res­av­gift.

När det gäl­ler elit­verk­sam­he­ten ska­pas re­dan nu för­ut­sätt­ning­ar i form av en pro­cent­hy­ra, som in­sän­dar­skri­ben­ten ef­ter­frå­gar. I prak­ti­ken in­ne­bär det att elit­för­e­ning­ar­nas mat­ch­avgift ba­se­ras på de­ras in­täk­ter, där kom­mu­nen tar ut 15 pro­cent av de­ras bil­jettin­täk­ter. På så sätt ska­pas för­ut­sätt­ning­ar för elit­verk­sam­he­ten även när de­ras in­täk­ter mins­kar.

Svar till Lars Bro­man 12/9

HALM­STADS KOM­MUN job­bar stän­digt för att Halm­stad ska fort­sät­ta att va­ra en id­rotts­stad att kän­na stolt­het över, så­väl sports­ligt som publikt.

I pro­jek­tet Halm­stad Idrotts­sta­den sam­ar­be­tar vi (ak­tö­rer från kom­mu­nen, id­rotts­för­e­ning­ar, Hal­lands id­rotts­för­bund med fle­ra) för ge­men­sam­ma mål för id­rot­ten och fram­för allt för att Halm­stads be­folk­ning ska kän­na del­ak­tig­het och stolt­het över sin id­rotts­stad.

Ma­lin Ni­e­domysl t.f. id­rott- och fri­tids­chef

Halm­stads kom­mun

Bild: TT/ARKIV

ID­ROTT. En re­pre­sen­tant för kom­mu­nen be­sva­rar en in­sän­da­re om id­rotts- och fri­tids­an­lägg­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.