Löfven kla­ra­de sig med stor mar­gi­nal

Hallandsposten - - Sverige/världen -

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) kla­ra­de som vän­tat riks­da­gens miss­tro­en­de­om­röst­ning ut­an pro­blem.

Ba­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de för att av­sät­ta ho­nom.

SD:S yr­kan­de på en miss­tro­en­de­för­kla­ring fick ba­ra stöd av 43 le­da­mö­ter. Bland dem fanns de eg­na Sd-le­da­mö­ter­na, mo­de­ra­ten Finn Bengts­son och den för­re mo­de­ra­ten Pa­trick Reslow som gått över till SD.

S och MP:S 136 le­da­mö­ter rös­ta­de emot miss­tro- en­de­för­kla­ring­en, me­dan 155 le­da­mö­ter av­stod från att rös­ta. Bland dem fanns Al­li­ans­par­ti­er­na, men även re­ge­ring­ens sam­ar­bets­par­ti Väns­ter­par­ti­et.

– Vi rös­tar in­te för en re­ge­ring som vi in­te själ­va in­går i. Men vi är det op­po­si­tions­par­ti som har för­mått att sam­ar­be­ta med re­ge­ring­en och sett till att Sve­ri­ge kan sty­ras. Det är dock en an­nan sak, sä­ger V-le­da­ren Jo­nas Sjöstedt.

In­för om­röst­ning­en gick So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupp- le­da­re An­ders Yge­man upp i ta­lar­sto­len och an­grep SD:S age­ran­de. Yge­man på­pe­ka­de att det in­te är förs­ta gång­en SD be­gär en miss­tro­en­de­om­röst­ning ut­an ut­sikt att vin­na.

– I den­na oro­li­ga tid vill SD ge­nom en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot stats­mi­nis­tern kas­ta in Sve­ri­ge i en re­ge­rings­kris, sa­de han.

Sd-le­da­ren Jim­mie Åkes­son tar lätt på kri­ti­ken mot par­ti­ets an­vänd­ning av miss­tro­en­de­vap­net:

– Man an­vän­der det in­te av tak­tis­ka skäl ut­an när man tyc­ker att det finns an­led­ning för det. Har man en riks­dag med tre block och ing­et av de tra­di­tio­nel­la har ma­jo­ri­tet så kom­mer det verk­ty­get att an­vän­das mer of­ta, av oli­ka skäl.

Mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re Jes­si­ca Pol­fjärd be­skrev i ta­lar­sto­len all­va­ret i den ”sä­ker­hets­kris” som upp­stod i och med re­ge­ring­ens han­te­ring av It-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen.

– Att vi av­står i dag ska in­te tol­kas som att vi i nå­gon del fri­kän­ner stats­mi­nis­tern från an­svar i sä­ker­hets­kri­sen och han­te­ring­en av den­sam­ma, sa­de Pol­fjärd. (TT)

Stefan Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.