Tand­vårds­bi­dra­get för­dubb­las

Hallandsposten - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Tand­vårds­bi­dra­get ska för­dubb­las för att fler ska gå till tand­lä­ka­ren, fö­re­slår re­ge­ring­en och Väns­ter­par­ti­et.

– Vi vet att hund­ra­tu­sen­tals svens­kar in­te går till tand­lä­ka­ren fast de be­hö­ver det. De har helt en­kelt in­te råd, sä­ger Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jo­nas Sjöstedt.

För den som är mel­lan 23 och 29 år el­ler över 65 blir tand­vårds­bi­dra­get 600 kro­nor om året från och med den 15 april näs­ta år. För den som är 30 till 64 år gam­mal blir det 300 kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.