”Rör er in­te i uni­form nat­te­tid”

Hallandsposten - - Sverige/världen -

FIN­LAND. Fin­länds­ka för­svars­mak­tens hu­vud­stab upp­ma­nar värn­plik­ti­ga att und­vi­ka att rö­ra sig i mi­li­tär­u­ni­form på egen hand ef­ter mörk­rets in­brott, rap­por­te­rar tid­ning­en Län­si-su­o­mi.

Stabs­che­fen i Björ­ne­borgs bri­gad, övers­te­löjt­nant Mi­ka Hol­ma, be­kräf­tar in­struk­tio­ner­na, men vill in­te kom­men­te­ra or­sa­ken till dem.

Län­nen Me­dia rap­por­te­ra­de i tis­dags att man­nen som kniv­högg tio per­so­ner i Åbo för fy­ra vec­kor se­dan ur­sprung­li­gen ha­de tänkt at­tac­ke­ra ett mi­li­tärt mål. (TT-FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.