Ökad kost­nad för grund­sko­lan

Hallandsposten - - Sverige/världen -

UT­BILD­NING. Kost­na­den för att un­der­vi­sa en grund­sko­le­e­lev, det vill sä­ga lö­ne­kost­na­der för lä­ra­re, var i fjol 56 500 kro­nor. Det är en ök­ning med 7,2 pro­cent jäm­fört med 2015. Till­sam­mans med and­ra pos­ter, som lo­ka­ler, elev­häl­sa och skol­mat blev den to­ta­la kost­na­den för en grund­sko­le­e­lev knappt 104 000 kro­nor, vi­sar Skol­ver­kets sta­tistik.

Den to­ta­la kost­na­den för grund­sko­lan upp­gick till 107 mil­jar­der kro­nor 2016, me­dan för­sko­lan kos­ta­de 72 mil­jar­der och gym­na­sie­sko­lan 40 mil­jar­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.