Var­ning för ho­tad strål­sä­ker­het

Hallandsposten - - Sverige/världen -

KÄRNKRAFT. Flyt­ten av stora de­lar av Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten (SSM) till Katri­ne­holm ho­tar svensk strål­sä­ker­het, skri­ver två fors­ka­re och tre ti­di­ga­re myn­dig­hets­che­fer i en de­battar­ti­kel i Da­gens in­du­stri. Och de ser inga po­si­ti­va ef­fek­ter av flyt­ten. ”Per­so­ner med spets­kom­pe­tens ser knap­past Katri­ne­holm som ett första­handsval vad gäl­ler ar­be­te och bo­stad”, skri­ver de och på­pe­kar att en rad med­ar­be­ta­re kom­mer att ”till­bringa tim­mar på tåg och i bi­lar” mel­lan Katri­ne­holm, Stockholm och Sol­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.