Max­a­de även­tyr och stjärn­glans i äng­lar­nas stad

Hallandsposten - - Folk & Familj - MA­LIN MEEKATT BIRGERSSON Följ mig ock­så på blog­gen För sån é jag www.meekatt.com

Hel­lo again reg­ni­ga Halm­stad! Då var jag till­ba­ka på ”him­ma­plan” ef­ter åt­ta da­gar i ett fan­tas­tiskt Los Ang­e­les. Jag kla­ra­de mig för­vå­nans­värt bra med min ”Olacon­ny-eng­els­ka”, har upp­levt sa­ker så det räc­ker för en hel livs­tid och jag var en kung (!) på de åt­ta­fi­li­ga mo­tor­vä­gar­na. He­ja mig? (Jag fick dock tre mo­tor­stopp på vägen hem från Laholm i går då jag glöm­de den där lil­la de­tal­jen att man fak­tiskt mås­te väx­la Me­e­k­att­bi­len. Och att man in­te ska brom­sa med hö­ger fot. Skit­bil.)

L.A. BJÖD PÅ 30-35-gra­dig vär­me he­la vec­kan, så som­ma­ren som ute­blev här hem­ma har jag fått igen med rå­ge. Jag hann dock in­te mer än lan­da i äng­lar­nas stad för­rän jag fick urin­vägs­in­fek­tion, an­ti­bi­o­ti­ka och där­med även sol­för­bud. Så job­bar jag. Men det var ba­ra bra då ing­en tid slö­sa­des bort på att lig­ga vid poo­len. Da­gar­na max­a­des istäl­let med här­li­ga även­tyr.

Tre sa­ker är nu chec­ka­de ifrån min ”Buc­ket List” (= sa­ker jag ska gö­ra in­nan jag dör): Kom­ma nä­ra Hol­ly­wood­skyl­ten, stå på Bet­te Mid­lers stjär­na på Hol­ly­wood Bou­le­vard och se The El­len Show li­ve. För­u­tom det har jag hun­nit se näs­tan allt man kan i Los Ang­e­les, slic­kat Bru­ce Wil­lis på kin­den, va­rit på två in­spel­ning­ar av Dr. Phil, åkt ber­goch­dal­ba­na på Uni­ver­sal Stu­di­os och va­rit med på ame­ri­kansk tv. Jag har ham­nat på Hei­di Klums in­stagram, gått på pi­ren i San­ta Monica, sut­tit i ”Vän­ner-sof­fan” och vin­kat på gäng­et i ”Sha­me­less” mitt un­der in­spel­ning – samt fått en kram av Mi­chael Jack­son. Ja, nu vet jag ju att Mi­chael Jack­son är död men ko­pi­an var mer lik ori­gi­na­let än ori­gi­na­let själv så jag blev pin­samt star­struck och fick ur mig ett ”Wow!! Ma­jj sann is NÅT gon­na BELIIIV diss!” när jag sprang på ho­nom i Hol­ly­wood. Så snabbt kan man gå ifrån walk of fa­me till ”walk of sha­me”. Men sån é jag!

”60 ki­los pack­ning och 2 700 bil­der ska gås ige­nom och jag ska plå­ga al­la jag kän­ner med bild­vis­ning…”

JAG VRÅLADE HÖGT när jag såg Hol­ly­wood­skyl­ten för förs­ta gång­en, fick handsvett när jag kom nä­ra El­len De­ge­ne­res och tving­a­de stac­kars Maj­san att fo­ta mig ÖVER­ALLT. ”Tit­ta Maj­san!! En ame­ri­kansk buss!! Tit­ta Maj­san!! En ame­ri­kansk po­lis!! Tit­ta Maj­san!! En AMERIKAAAN!!” Jag vet, jag be­hö­ver kom­ma ut i värl­den li­te mer. All­ting im­po­ne­ra­de på mig. (Ni kan ju ba­ra fö­re­stäl­la er hur jag be­ted­de mig in­ne på Ma­da­me Tussaud’s. De hy­ste­riskt ka­me­raäls­kan­de ja­pa­ner­na fo­ta­de till slut mig och Maj­san i stäl­let för vax­doc­kor­na.)

Jag har kört bil på Ro­deo- och Mul­hol­land Dri­ve i jakt på kän­di­sar, lekt De­spe­rat hem­ma­fru och pro­vat all­de­les för tigh­ta Ralph Lau­ren-klän­ning­ar kloc­kan tolv på nät­ter­na (Maj­san och jag i sam­ma prov­hytt – över­tröt­ta och fnitt­ri­ga).

MEN SOM ALL­TID är det fan­tas­tiskt skönt att kom­ma hem. Man sak­nar de man äls­kar, sitt mor­gonkaf­fe, att få baj­sa på sin egen to­a­lett och cho­klad­göm­man i skaf­fe­ri­et. Blog­gen är full med bil­der och hjär­nan är över­lad­dad med in­spi­ra­tion. Min eng­els­ka över­sätt­ning av bajs­bo­ken är igång, för­be­re­del­ser­na på plats gjor­da, så in­om en över­skåd­lig fram­tid ska än­nu en punkt chec­kas av på min Buc­ket List. Där­med ska mam­mor­na i USA för­hopp­nings­vis få till­fäl­le att ”Poop in pe­a­ce”. Yeyh!

Nu ska 60 ki­los pack­ning och ca 2 700 bil­der gås ige­nom och jag ska plå­ga al­la jag kän­ner med bild­vis­ning. Kör det ihop sig eko­no­miskt kan jag ju all­tid öpp­na en mär­kes­out­let här på Fu­ret med al­la fi­na klä­der som fick föl­ja med hem.

Men först – en helg på spa och ett 50-års­fi­ran­de i Stockholm till­sam­mans med kär­le­ken i mitt liv. Li­fe is good. Även här hem­ma i reg­ni­ga Swe­den!

Over and out.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.