Sats­ning på närod­lat i skol­mat

Hallandsposten - - Sidan 1 - ISA­BEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Fler närod­la­de och eko­lo­gis­ka pro­duk­ter på tall­ri­ken. Det är må­let när ma­ten la­gas till al­la skol­barn i Hyl­te. De se­nas­te tio åren har koc­kar­na läm­nat halv­fab­ri­kat bakom sig och la­gar all mat från grun­den.

Ny­li­gen skic­ka­de Skol­ver­ket ut sta­tistik över hur kost­na­der­na för skol­ma­ten i lan­dets kom­mu­ner ser ut. För Hyl­te kom­mun pre­sen­te­ra­des sum­man 1 600 kro­nor per elev och år, men det­ta var helt fel­ak­tigt.

– Vi har bytt mo­dell för hur vi för­de­lar kost­na­der­na in­ternt. Som vi tol­ka­de an­vis­ning­ar­na så tyck­te vi att vi gjor­de rätt, men tyd­li­gen blev det en re­do­vis­nings­miss, sä­ger Andreas Eriks­son, con­trol­ler på kom­mu­nens eko­no­mi­en­het.

– Det är trå­kigt att ing­en re­a­ge­ra­de på den lå­ga sum­man för Hyl­te. Om Skol­ver­ket ha­de kon­tak­tat mig ha­de de fått rätt siff­ra, sä­ger kost­che­fen Elisabet Lin­de­blad.

I själ­va ver­ket är skol­ma­ten i Hyl­te dy­rast i Halland: den år­li­ga kost­na­den är 6 975 kro­nor per elev.

Det be­ror på att Hyl­te är en li­ten kom­mun där det in­te la­gas li­ka sto­ra mäng­der mat.

I Hyl­te är må­let att ha svens­ka, närod­la­de och eko­lo­gis­ka pro­duk­ter på tall­ri­ken i så hög ut­sträck­ning som möj­ligt.

ELISABET LIN­DE­BLAD, SOM kö­per in rå­va­ror­na, är nöjd med kost­verk­sam­he­tens se­nas­te av­tal med livs­me­delsle­ve­ran­tö­rer­na Hem­bergs frukt och grönt, Knä­reds kyck­ling, Char­kett kött och Mar­tin & Ser­ve­ra. Mjöl­ken kom­mer från Skå­ne­me­je­ri­er, fis­ken är Mse-märkt och 99 pro­cent av allt kött är svenskt.

– Vi upp­hand­la­de av­ta­let till­sam­mans

I Hyl­tes tillag­nings­kök vid Ör­na­sko­lan och Un­na­ryds sko­la la­gar koc­kar­na un­ge­fär 1700 por­tio­ner var­je dag. Cir­ka 1200 por­tio­ner äts upp av sko­le­le­ver. Res­ten går till kun­der på kom­mu­nens äldre­bo­en­den och hem­tjäns­ten. med La­holm och vil­le att så många när­pro­du­cen­ter som möj­ligt skul­le sö­ka. Vi vill vär­na om den svens­ka nä­ring­en.

FÖR TIO ÅR se­dan var en stor del av in­ne­hål­let på me­nyn halv­fab­ri­kat. I dag la­gar kost­verk­sam­he­tens cir­ka 30 an­ställ­da ma­ten från grun­den. Det har ställt and­ra krav på kö­ken och ut­rust­ning­en. Fle­ra av skol­kö­ken ska byg­gas ut och re­no­ve­ras.

– Vi mås­te ta ett stort grepp om det­ta. Al­la kök, förutom vid To­rups sko­la och Sör­går­den, mås­te ses över. Hur an­pas­sar ni ma­ten för de barn som har spe­ci­al­kost på grund av al­ler­gi­er el­ler re­li­gi­on?

– Vi har tre di­et­ko­kers­kor som la­gar spe­ci­al­kost. Vi ser­ve­rar in­te fläsk­kött sär­skilt of­ta och det finns myc­ket ve­ge­ta­riskt. Dess­utom har fisk­rät­ter­na bli­vit mer po­pu­lä­ra.

Bild: ISA­BEL BARK

NÖJ­DA MED MA­TEN. Em­ran Ta­jik, Vik­tor Win­de­fors och klass­kam­ra­ter­na i års­kurs 6 på Kråk­bergs­sko­lan äter lunch i Ör­na­sko­lans mat­sal. Da­gens lunch, kyck­ling med ris och cur­ry­sås, får ett gott be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.