Sik­ta hell­re på breda över­ens­kom­mel­ser om po­li­tis­ka ram­verk kring vik­ti­ga frå­gor.

SAM­AR­BE­TE. Det be­hövs fler breda över­ens­kom­mel­ser över block­grän­sen som kan gäl­la över tid, ex­em­pel­vis om skat­ter­na, bo­stä­der­na och bud­getreg­ler­na.

Hallandsposten - - Sidan 1 -

LEDARE HP 13/10. Mo­de­ra­ter­nas ny­val­de par­ti­le­da­re Ulf Kris­ters­son vill gö­ra upp om mi­gra­tio­nen i en block­ö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­se. Det med­de­la­de han un­der par­ti­le­dar­de­bat­ten i riks­da­gen på ons­dags­för­mid­da­gen. Det är väl­kom­met. Al­li­an­sen bor­de, till­sam­mans med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, se till att Sve­ri­ge får en lång­sik­tigt håll­bar mi­gra­tions­po­li­tik.

MI­GRA­TIO­NEN ÄR DOCK in­te det en­da om­rå­de där Ulf Kris­ters­son bör sträc­ka ut en hand. Sve­ri­ge har ett stort be­hov av block­ö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­ser på åt­minsto­ne tre yt­ter­li­ga­re om­rå­den: skat­ter­na, bo­stä­der­na och bud­getreg­ler­na.

I bör­jan av 1990-ta­let kom So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och då­va­ran­de Folk­par­ti­et över­ens om ”år­hund­ra­dets skat­te­re­form”. Prin­ci­pen för in­komst­skat­ter­na var ”hälf­ten kvar”, allt­så att inga mar­gi­nal­skat­ter skul­le sti­ga över 50 pro­cent. Men det höll in­te länge. I dag är sy­ste­met helt ur­gröpt.

S och Al­li­an­sen bör kom­ma över­ens om ett nytt skat­te­sy­stem, som bör va­ra lättö­ver­skåd­ligt och en­kelt. Sänkt skatt på ar­be­te kan väx­las mot höj­da mil­jöskat­ter. Rot- och rut-av­dra­gen bör gö­ras om till en ge­ne­rell skat­te­sänk­ning på tjäns­ter. Sam­ti­digt med en skat­te­re­form bör även bi­drags­sy­ste­men ses över för att sä­ker­stäl­la att det all­tid lö­nar sig att job­ba.

Ett an­nat vik­tigt om­rå­de är bo­stads­po­li­ti­ken. Dessvär­re kra­scha­de de block­ö­ver­skri­dan­de bo­stads­sam­ta­len i vå­ras. Men att reg­ler­na för bo­stads­byg­gan­de för­enklas och gör det bil­li­ga­re att byg­ga lig­ger i al­las in­tres­se. Den svens­ka bo­stads­mark­na­den är i dag så pass osund att nya reg­ler be­hövs. Skro­ta de dy­ra sub­ven­tio­ner­na till bygg­fö­re­ta­gen och lät­ta på reg­ler­na kring ex­em­pel­vis viss an­pass­ning för till­gäng­lig­het, bul­ler­reg­ler och par­ke­rings­plat­ser för allt ny­byg­ge.

SIST MEN IN­TE minst: re­ge­ring­en mås­te ta an­svar för fi­nans­po­li­ti­ken. De stra­ma bud­getreg­ler­na in­för­des av en an­led­ning. Ing­en vill ha sto­ra un­der­skott i stats­kas­san. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson (S) har in­te ba­ra änd­rat över­skotts­må­let – nu be­hö­ver sta­ten en­dast upp­vi­sa ett över­skott på en tred­je­dels pro­cent av BNP, jäm­fört med det ti­di­ga­re må­let som låg på en pro­cent – och läg­ger dess­utom en kraf­tigt un­der­fi­nan­si­e­rad bud­get. Fle­ra tunga eko­no­mer varnar för över­hett­ning och Al­li­ans­par­ti­er­na är myc­ket kri­tis­ka.

Den som fes­tar för hårt ris­ke­rar dock en bak­smäl­la. S mås­te nykt­ra till och in­se att även S tjä­nar på sta­bi­la fi­nan­ser. Det kan ju myc­ket väl va­ra en S-re­ge­ring som tving­as stä­da upp ef­ter årets ut­giftska­las. Al­la seriösa par­ti­er bör dis­ku­te­ra nya nor­mer för fi­nans­po­li­ti­ken, in­klu­de­rat hur man ska för­hål­la sig till kom­mu­ner­nas fram­ti­da, för­mod­li­gen us­la, eko­no­mi.

Där­e­mot finns risk att en block­ö­ver­skri­dan­de re­ge­ring med M och S skul­le dö­da de re­le­van­ta ide­o­lo­gis­ka kon­flikt­lin­jer­na i svensk po­li­tik. Sik­ta hell­re på breda över­ens­kom­mel­ser om po­li­tis­ka ram­verk kring vik­ti­ga frå­gor.

Sik­ta hell­re på breda över­ens­kom­mel­ser om po­li­tis­ka ram­verk kring vik­ti­ga frå­gor.

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

SAM­AR­BE­TA ME­RA. Ulf Kris­ters­son (M), An­nie Lööf (C) och Jan Björ­klund (L) i sam­tal med Ste­fan Löfven (S) un­der par­ti­le­dar­de­bat­ten i riks­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.