Djur­plå­ge­ri över­kla­gas till hov­rätt

Hallandsposten - - Sidan 1 - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Tings­rät­ten gjor­de in­te sitt jobb när de in­blan­da­de fri­a­des för djur­trans­por­ten där 3 900 kyck­ling­ar kväv­des till döds i en då­ligt ven­ti­le­rad last­bil. Det häv­dar åkla­ga­ren som vill att hov­rät­ten ger bak­läxa.

– Det är in­te ba­ra det att jag är miss­nöjd med do­men. Jag me­nar ock­så att den är fel. Man har in­te han­te­rat sa­ken en­ligt de reg­ler som finns, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Andreas Bergman.

Andreas Bergman väck­te åtal för djur­plå­ge­ri mot chauf­fö­ren från La­holms kom­mun ef­ter den ka­ta­stro­fa­la slakt­trans­por­ten i april 2015. Han rik­ta­de ock­så krav på fö­re­tags­bö­ter mot man­nens åke­ri och kyck­lingupp­fö­da­ren i La­holm på var­de­ra 250 000 kro­nor.

HALM­STADS TINGS­RÄTT FRIADE, en dom som åkla­ga­ren nu har över­kla­gat till hov­rät­ten.

En­ligt tings­rät­ten fanns det ing­et som tyd­de på att chauf­fö­ren ha­de upp­såt att or­sa­ka slakt­kyck­ling­ar­na li­dan­de. Han an­sågs in­te hel­ler ha va­rit så oakt­sam att det var brotts­ligt.

– Jag är för­vå­nad över hur tings­rät­ten re­so­ne­rar, sä­ger Andreas Bergman, som an­ser att det finns många om­stän­dig­he­ter runt trans­por­ten som ta­lar för mot­sat­sen:

– Man har in­te haft koll på reg­ler, in­te va­rit ut­bil­dad, in­te haft god­kän­da for­don, tem­pe­ra­tur­mä­ta­re har in­te fun­ge­rat. En­ligt min upp­fatt­ning har man in­te brytt sig om dju­rens väl­be­fin­nan­de un­der den här trans­por­ten.

Mest an­märk­nings­värt i do­men, en­ligt åkla­ga­rens upp­fatt­ning, är frå­gan om fö­re­tags­bot. När chauf­fö­ren fri­a­des föll ock­så kra­vet mot fö­re­ta­gen, en­ligt tings­rät­ten.

– Det är helt fel­ak­tigt. Då har man helt miss­upp­fat­tat he­la fö­re­tags­bots­in­sti­tu­tet. Det är där­för jag skri­ver att hov­rät­ten ska över­vä­ga om he­la må­let ska åter­för­vi­sas till tings­rät­ten för för­ny­ad hand­lägg­ning, sä­ger Andreas Bergman.

Fö­re­tags­bö­ter går ut på att nä­ringsid­ka­re ska få ta kon­se­kven­sen av bris­tan­de ru­ti­ner obe­ro­en­de av det per­son­li­ga straffan­sva­ret.

RÅDMANNEN ELI­SA­BETH KARLÉN var tings­rät­tens do­ma­re i må­let.

– Jag har re­so­ne­rat så att ef­tersom vi in­te fann att det har be­gåtts nå­got brott så ska in­te hel­ler fö­re­tags­bot ut­gå, sä­ger Eli­sa­beth Karlén och lu­tar sig mot for­mu­le­ring­ar i brotts­bal­ken.

För­svars­si­dan får ock­så möj­lig­het att ytt­ra sig igen när må­let tas upp i Hov­rät­ten för väst­ra Sve­ri­ge.

”En­ligt min upp­fatt­ning har man in­te brytt sig om dju­rens väl­be­fin­nan­de un­der den här trans­por­ten.”

ANDREAS BERGMAN,

kam­mar­å­kla­ga­re

Bild: LÄNS­STY­REL­SEN

DÖDSFÄLLA. Chauf­fö­ren ha­de bor­rat ett an­tal små luft­hål i last­bils­skå­pet, men det gav all­de­les för då­lig ven­ti­la­tion för de in­stäng­da kyck­ling­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.