KLIPP

Hallandsposten - - Åsikter - Wi­dar Andersson i Folk­bla­det (ob S)

* Men många bär an­sva­ret för kon­flik­ten och det splitt­ra­de Ka­ta­lo­ni­en. I Madrid har för­stå­el­sen för ka­ta­lans­ka käns­lor stund­tals va­rit obe­fint­lig. En för­fatt­ning mås­te kun­na skri­vas om, om än in­te hux flux och på se­pa­ra­tis­ters or­der. Ett brett sam­tal om Spa­ni­ens fram­tid mås­te er­bju­das. Det är Ra­joys skyl­dig­het att gö­ra det.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor och barn­mors­kor be­trak­tas av re­ge­ring­en som högin­komst­ta­ga­re, vil­ket Jan Björ­klund (L) på­pe­ka­de i riks­dags­de­bat­ten. På det sva­ra­de Ste­fan Löfven: ”man kan ha oli­ka syn­punk­ter på mar­gi­nal­skat­ter hit å dit”. Det är tyd­li­gen den sva­ga hit å dit-ana­ly­sen som gör att Ste­fan Löfven tyc­ker det är rätt att dra långt mer än hälf­ten av en lö­neök­ning di­rekt ur han­den på hårt ar­be­tan­de fa­mil­je­för­sör­ja­re. Men är man en rik­tig Slö­sa mås­te ju nå­gon an­nan be­ta­la. Det kan till och med en eko­nom räk­na ut.

Pet­ter Bir­gers­son i Ystads Al­le­han­da (lib)

* Sjuk­vård, kri­mi­na­li­tet, in­teg­ra­tion och in­vand­ring är så­le­des de tre sto­ra par­ti­er­nas val av ”bäs­ta äm­nen” för dem själ­va. Bra och re­le­van­ta sak­frå­gor allti­hop. När det gäl­ler vad de helst vill brå­ka om är det dags för det tra­gi­ko­mis­ka. Al­la – ut­om Kris­ters­son vil­ket han vin­ner på – tycks tro att det bäs­ta brå­ket är brå­ket om SD, ra­sism och na­zism. Obe­grip­ligt.

Vårt lä­ge är fort­fa­ran­de tufft. ULF KRIS­TERS­SON (M), par­ti­le­da­ren i sitt öpp­nings­tal på par­ti­stäm­man i Öre­bro, om det hår­da ar­be­tet som krävs för att åter­få väl­jar­nas för­tro­en­de.

Bild: KICKI NILS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.