Ut­gräv­ning­ar

Hallandsposten - - Halmstad -

* Sla­get vid Fyl­le­bro äg­de rum den 17 au­gusti 1676 mel­lan cir­ka 4000 dans­kar och 6000 svens­kar. Karl XI:S trup­per vann sla­get ef­ter att 1500 dans­kar dött, men ba­ra 200 svens­kar. * Slag­fäl­tet för­blev i prin­cip out­fors­kat fram till ut­gräv­ning­ar­na 2011, in­för att Net­to skul­le byg­ga bu­tik vid Fyl­linges in­fart, då gra­nat­split­ter och ku­lor hit­ta­des. * För­ra året gjor­des en arkeologisk un­der­sök­ning av 8 000 kvadrat­me­ter där mos­kén ska byg­gas. Sam­man­ställ­ning­en på­går och de be­räk­na­de to­tal­kost­na­der­na på cir­ka 370000 kro­nor be­ta­las av kom­mu­nen – som får drygt 1,4 mil­jo­ner kro­nor för mar­ken när den säljs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.