Ut­vär­de­ring av nät­lä­ka­re ger tve­ty­di­ga svar

Hallandsposten - - Halmstad - YVONNE PERS­SON

Sju av tio hal­länds­ka pa­ti­en­ter är nöj­da med sin kon­takt med Min Dok­tor, men vår­dens med­ar­be­ta­re är klart skep­tis­ka. Re­gi­o­nens ut­vär­de­ring av sitt sam­ar­be­te med nät­lä­kar­fö­re­ta­get ger ing­en en­ty­dig bild.

Från sep­tem­ber 2016 till och med mars i år ha­de Re­gi­on Halland ett sär­skilt av­tal med nät­lä­kar­fö­re­ta­get Min Dok­tor.

DET IN­NE­BAR ATT re­gi­o­nens vård­cen­tra­ler kun­de hän­vi­sa pa­ti­en­ter till fö­re­ta­gets nät­lä­ka­re, som ett al­ter­na­tiv till ett fy­siskt be­sök. Re­gi­o­nen be­ta­la­de då ett läg­re pris än om pa­ti­en­ten själv­mant an­vänt tjäns­ten.

Un­der pe­ri­o­den fick 715 pa­ti­en­ter er­bju­dan­det och knap­pat 60 pro­cent av dem tac­ka­de ja. 133 pa­ti­en­ter har nu sva­rat på en en­kät, lik­som 44 med­ar­be­ta­re på de hal­länds­ka vård­cen­tra­ler­na.

TILL DE PO­SI­TI­VA re­sul­ta­ten hör att 78 pro­cent av pa­ti­en­ter­na tyck­te att Min Dok­tor gav den hjälp som de för­vän­tat sig och 69 pro­cent upp­ger att de är nöj­da el­ler myc­ket nöj­da med kon­tak­ten.

Någ­ra pa­ti­en­ter har ock­så läm­nat kom­men­tar som ”Jag slapp gå ifrån job­bet” och ”Det gick snabbt att få re­cept”.

En av fy­ra pa­ti­en­ter upp­ger dock att de be­hövt sö­ka upp­föl­jan­de vård in­om 14 da­gar. Un­ge­fär li­ka stor an­del tyck­te in­te att de fick till­räck­lig in­for­ma­tion om sin be­hand­ling re­spek­ti­ve me­di­ci­ne­ring.

”Det var smi­digt att in­te be­hö­va be­sö­ka vård­cen­tra­len, men in­te värt det”, skri­ver en pa­ti­ent och drygt hälf­ten upp­ger att de ha­de fö­re­dra­git ett fy­siskt be­sök i stäl­let för kon­tak­ten med Min Dok­tor.

När det gäl­ler med­ar­be­tar­nas åsik­ter märks ock­så en tve­hågsen­het. Hälf­ten anger att de i sak är po­si­ti­va till en fort­satt ut­veck­ling av di­gi­ta­la tjäns­ter in­om Re­gi­on Halland, me­dan många stäl­ler sig tvek­sam­ma till samarbetet med Min Dok­tor.

BA­RA 35 PRO­CENT sva­rar att de ha­de ve­lat se en fort­sätt­ning un­der som­ma­ren 2017. 37 pro­cent an­ser att er­bju­dan­det mot­ta­gits i hu­vud­sak po­si­tivt av pa­ti­en­ter­na, me­dan 28 pro­cent sva­rar ”vet ej”.

På frå­gan ”Är det din be­döm­ning att Min Dok­tor upp­fyl­ler de kri­te­ri­er Re­gi­on Halland har för pa­ti­ent­sä­ker vård” sva­rar ba­ra 15 pro­cent av med­ar­be­tar­na ”ja”. 47,5 pro­cent sva­rar ”nej” och 36,5 pro­cent ”vet ej”.

”ING­EN MÖJ­LIG­HET ATT un­der­sö­ka”, ”kan in­te lä­sa pa­ti­en­tens jour­nal”, ”onö­dig an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling”, är någ­ra av med­ar­be­tar­nas kommentarer kring pa­ti­ent­sä­ker­he­ten. Är det in­te all­var­ligt att en så li­ten an­del tyc­ker att Min Dok­tor ger en pa­ti­ent­sä­ker vård?

– Det tycks väl­digt myc­ket i den här frå­gan och det är där­för vik­tigt att vi tit­tar på fak­ta. En bit in på näs­ta år kom­mer den me­di­cins­ka ut­vär­de­ring­en att va­ra klar. Där grans­kar och jäm­för vi bland an­nat di­a­gno­ser och be­hand­ling, sä­ger Tom­my Rydfeldt (L), när­sjuk­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de.

FRÅ­GA TILL PA­TI­EN­TER­NA. ”Ha­de du fö­re­dra­git ett fy­siskt be­sök i stäl­let för kon­tak­ten med Min Dok­tor?” (%)

FRÅ­GA TILL MED­AR­BE­TAR­NA. ”Är det din be­döm­ning att vårds­tjäns­ten Min Dok­tor upp­fyl­ler de kri­te­ri­er Re­gi­on Halland har för pa­ti­ent­sä­ker vård?” (%)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.