Åkerlund (L) läm­nar re­dan vid års­skif­tet

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON jo­ni@hal­lands­pos­ten.se

Su­zan­ne Åkerlund med­de­lar att hon in­te tän­ker sit­ta kvar till va­let, ut­an läm­nar pos­ten som kom­mun­råd re­dan vid års­skif­tet.

– Jag vill att min ef­ter­trä­da­re ska hin­na bli varm i klä­der­na in­nan va­let, sä­ger Åkerlund (L).

För en må­nad se­dan med­de­la­de det li­be­ra­la kom­mun­rå­det att hon in­te skul­le stäl­la upp i näs­ta val. Hon ha­de då va­rit le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen i el­va år och job­bat som hel­tids­po­li­ti­ker i åt­ta.

”Det är dags att släp­pa fram en ny stjär­na på den li­be­ra­la are­nan i Halmstad” skrev Åkerlund i det fa­ce­boo­kin­lägg som av­slö­ja­de att hon går re­dan vid års­skif­tet och in­te sitter kvar det knap­pa året som är kvar till näs­ta val, vil­ket ti­di­ga­re var sagt.

–Jag fun­de­ra­de över den kom­mu­na­la agen­dan un­der vå­ren. Det finns väl­digt många bra till­fäl­len med så kal­lat verk­sam­hets­be­red­ning in­för bud­get och and­ra mat­nyt­ti­ga gre­jer där det ock­så finns möj­lig­het till viss djup­dyk­ning. Allt det där kän­ner jag väl till, sä­ger Åkerlund.

Ef­tersom Åkerlund själv in­te sitter kvar för att läg­ga näs­ta bud­get, var det lä­ge att lå­ta nå­gon an­nan ta del av den in­for­ma­tio­nen, för­kla­rar hon:

–Det är skill­nad att va­ra med själv än att få det åter­be­rät­tat av mig. Jag finns i stäl­let där för frå­gor om det skul­le va­ra nå­got ef­teråt.

Vem ef­ter­trä­da­ren blir kan bli klub­bat i full­mäk­ti­ges no­vem­ber­sam­man­trä­de. Dess­förin­nan ska Li­be­ra­ler­na ha haft med­lemsmö­te för att rös­ta om sa­ken.

– Men ni har in­te hört det sista från mig. Det blir ba­ra i and­ra for­mer. Det finns fort­fa­ran­de mas­sor som be­hö­ver gö­ras, sä­ger Åkerlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.