Mil­jökrav kan stjäl­pa golf­täv­ling i La­gan

Hallandsposten - - Laholm - CARINA NILS­SON cn@hal­lands­pos­ten.se

Lions kan ha hål­lit sin sista Golf­bol­len-täv­ling i La­gan. Golf­bol­lar­na som ram­lar ner i vatt­net ris­ke­rar att ska­da flod­pärl­muss­lan och dess­utom skrä­par de ner.

I un­ge­fär 20 års tid har Lions i La­holm ord­nat tävlingen Golf­bol­len, där det gäl­ler för del­ta­gar­na att pric­ka en jät­te­lik golf­boll mitt i La­gan med van­li­ga små golf­bol­lar.

Tävlingen har dra­git in peng­ar till Lions oli­ka väl­gö­ren­hets­pro­jekt. Men nu är kanske golf­täv­ling­ens era över, se­dan läns­sty­rel­sens na­tur­vårds­hand­läg­ga­re skri­vit ett brev till mil­jö­kon­to­ret i La­holms kom­mun.

– DE TAR upp bå­de pro­ble­met med golf­bol­lar som blir kvar i La­gan, vil­ket är att be­trak­ta som ned­skräp­ning samt att den frid­lys­ta flod­pärl­muss­lan finns i sam­ma vat­ten, sä­ger mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör Malin Andersson.

Na­tur­vårds­hand­läg­ga­ren vill ha in mer in­for­ma­tion om hur många bol­lar det hand­lar om och huruvi­da flod­pärl­muss­lans mil­jö på­ver­kas.

– Plast i na­tu­ren är ett stort mil­jöpro­blem och det är många sa­ker som vi vill ha bort i dag, som man kanske in­te tänk­te på för tju­go år se­dan. Konst­gräs­pla­ner­na är ett an­nat ex­e­me­pel, sä­ger Malin Andersson.

Att le­ta rätt på golf­bol­lar­na som ham­nar i La­gan är in­te hel­ler så en­kelt då det är väl­digt dy­igt på bott­nen.

– VI ANLITADE DYKARE de förs­ta åren, men det var omöj­ligt att hit­ta någ­ra bol­lar, sä­ger Hu­go Bäck­ström som är sek­re­te­ra­re i Lions Club La­holm och fort­sät­ter:

– Vi hop­pas att tävlingen får va­ra kvar, men vi kom­mer såklart att rät­ta oss ef­ter kom­mu­nens be­slut.

Bild: KENNY HJÄLTE/AR­KIV

KAN TA SLUT. Bengt Palm från Lions hjälp­te till vid för­ra årets golf­boll­s­täv­ling i La­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.