Fa­milj vill sat­sa på pa­del­ba­na

Hallandsposten - - Laholm - CARINA NILS­SON cn@hal­lands­pos­ten.se

En far och dot­ter vill gö­ra om en fö­re det­ta la­ger­lo­kal till pa­del­ba­nor på La­holms in­du­stri­om­rå­de.

Sören Rasmussen och hans dot­ter Sandra Rasmussen vill byg­ga om en fö­re det­ta la­ger­lo­kal på in­du­stri­om­rå­det i La­holm till pa­del­ba­nor.

– Jag har ett åke­ri och lo­ka­len har ti­di­ga­re an­vänts till om­last­ning. Men då jag änd­rat li­te på verk­sam­he­ten så be­hövs den in­te läng­re, sä­ger Sören Rasmussen.

NÄR HANS DOT­TER Sandra, som är ak­tiv pa­del­spe­la­re, fick hö­ra ta­las om det kom hon med idén att det kanske gick att gö­ra om lo­ka­len till pa­del­ba­nor.

De har nu an­sökt om bygg­lov för att kun­na byg­ga om lo­ka­len till två pa­del­ba­nor.

”Vi tänk­te att det kan bli en trev­lig grej i La­holm.” SÖREN RASMUSSEN, fö­re­ta­ga­re

– Det finns ett stort in­tres­se för spor­ten, och jag vet att de är ett gäng som bru­kar åka in till Halmstad för att spe­la. Då tänk­te vi att det kanske finns ett in­tres­se för att hy­ra ba­nor även här, och att det kun­de va­ra en trev­lig grej för kom­mu­nen, sä­ger Sören Rasmussen.

I LA­HOLM FINNS än så länge ba­ra ut­om­hus­ba­nor för pa­del.

–Men med tan­ke på väd­ret den här hös­ten kanske det finns in­tres­se för att kun­na spe­la året runt, sä­ger Sören Rasmussen.

Om de får bygg­lov för si­na pla­ner så kan pa­del­ba­nor­na kom­ma på plats gans­ka snabbt.

– Det är fö­re­tag som byg­ger och mon­te­rar ba­nor­na, och det bru­kar ta mel­lan fem och sex vec­kor, så det kan gå snabbt om vi får till­stånd att byg­ga om, sä­ger Sören Rasmussen.

Om pa­del­ba­nor­na blir verk­lig­het ska all­män­he­ten kun­na hy­ra dem.

– I dag finns det ap­par där folk kan bo­ka och be­ta­la, och se­dan får en kod för att lå­sa upp lo­ka­len, sä­ger Sören Rasmussen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.