Vår am­bi­tion är att fort­sät­ta ut­veck­la Hyl­te

Hallandsposten - - Hylte -

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hyl­te kom­mun, Ron­ny Löfquist (S), kan­di­de­rar för än­nu en man­dat­pe­ri­od.

DEBATT HP 13/10. Vi är på gång. Vi byg­ger och re­no­ve­rar i he­la kom­mu­nen. Re­sul­ta­ten i sko­lan och äldre­omsor­gen går åt rätt håll. He­la kom­mu­nen väx­er. Vårt nä­rings­liv går som tå­get.

JAG HAR NU va­rit kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i snart tre år. Det har va­rit en spän­nan­de tid i Hyl­te kom­muns ut­veck­ling. När jag till­träd­de ha­de kom­mu­nen en tuff pe­ri­od bakom sig. Sto­ra En­so ha­de ge­nom­fört sto­ra ned­drag­ning­ar och AJ Pro­duk­ter ha­de flyt­tat till Halmstad. Hyl­te kom­muns lå­nes­kuld ha­de för­dubb­lats un­der fö­re­gå­en­de man­dat­pe­ri­od, be­folk­ning­en mins­ka­de för var­je må­nad.

På kort tid har det hänt väl­digt myc­ket. Vi har fort­satt ut­veck­la vår fantastiska äldre­omsorg. Ett ge­di­get ut­veck­lings­ar­be­te in­om sko­la och för­sko­la har sjö­satts. Vår nya Kråk­bergs­sko­la är klar och nu föl­jer ti­der­nas störs­ta re­no­ve­rings­pro­gram för vå­ra and­ra sko­lor.

En sta­bil po­li­tisk ma­jo­ri­tet är a och o för att åstad­kom­ma ut­veck­ling i en kom­mun.

Samarbetet med nä­rings­li­vet har ut­veck­lats. Det har re­sul­te­rat i att vårt fö­re­tagskli­mat har för­bätt­rats snab­bast två år i rad i Halland. Hyl­te kom­mun har en­ligt Svenskt Nä­rings­liv nu ett bätt­re fö­re­tagskli­mat än vå­ra grann­kom­mu­ner Gisla­ved, Ljung­by och Halmstad.

He­la kom­mu­nen väx­er. Ut­bygg­na­den av fi­ber har på kort tid nått 80 pro­cent och in­om ett par år är he­la kom­mu­nen upp­kopp­lad. Näs­ta år öpp­nar fri­tids­går­dar i samt­li­ga vå­ra tä­tor­ter. I de­cem­ber star­tar kol­lek­tiv­tra­fik till Lan­de­ryd och fler tu­rer med Krö­sa­tå­gen pas­se­rar vår kom­mun.

Hyl­te kom­muns eko­no­mi är stark. När vi stäng­er böc­ker­na för den­na man­dat­pe­ri­od kom­mer det eko­no­mis­ka re­sul­ta­ten upp­gå till cir­ka 100 mil­jo­ner kro­nor plus. Des­sa har an­vänts till att in­ve­ste­ra i bland an­nat nya sko­lor och för­sko­lor. Hälf­ten har an­vänds för att amor­te­ra på vå­ra lån. När det går bra för Hyl­te ska det kom­ma al­la till del. Vi har in­fört bi­drag till vå­ra pen­sio­närs­för­e­ning­ar, en jul­peng till ut­sat­ta barn och av­gif­ten till kul­tur­sko­lan har steg­vis ta­gits bort. Från näs­ta år åker vå­ra barn och ung­do­mar gra­tis in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Tack va­re fantastiska med­ar­be­ta­re, ett hung­rigt nä­rings – och för­e­nings­liv med gott om sam­ar­be­te har Hyl­te ge­nom­gått en ut­veck­ling som få trod­de var möj­lig. Vi har kom­mit en bit på väg, men vi är lång­t­i­från fär­di­ga. Vår am­bi­tion är att Hyl­te även fram­åt ska fort­sät­ta utvecklas till att va­ra en av de ab­so­lut bäs­ta kom­mu­ner­na i lan­det.

VI HAR ETT gott sam­ar­be­te i den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten. Vi li­tar på varand­ra, har kul och är al­la be­sjä­la­de av att ut­veck­la Hyl­te. En sta­bil po­li­tisk ma­jo­ri­tet är a och o för att åstad­kom­ma ut­veck­ling i en kom­mun. Mot den­na bak­grund så har jag med­de­lat mitt par­ti att jag står till för­fo­gan­de för yt­ter­li­ga­re en man­dat­pe­ri­od. Om gans­ka ex­akt ett år är det val igen. Då är det upp till Hyl­te­bor­na. Jag och mitt par­ti står till ert för­fo­gan­de och skul­le gär­na vil­ja ha ert för­tro­en­de att fort­sät­ta fö­ra Hyl­te kom­mun fram­åt.

Ron­ny Löfquist (S) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hyl­te kom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.