Yp­per­ligt till­fäl­le om man vill ha en in­teg­ra­tion värd nam­net

Hallandsposten - - Hylte -

Apro­på in­sän­da­ren ”Bygg i ett an­nat om­rå­de för en bätt­re in­teg­ra­tion, 10/10

MOS­KÉ­BYG­GET. Med an­led­ning av in­sän­da­ren av ”Bo­en­de i Fyl­linge” från 10/10 an­gå­en­de pla­ce­ring av mos­kén i Halmstad, så vill jag in­stäm­ma i in­sän­da­rens fun­de­ring­ar om vad kom­mu­nens ut­ta­la­de vil­ja till en fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion är värd.

Om man verk­li­gen vill ha en in­teg­ra­tion värd nam­net så är det ju ett yp­per­ligt till­fäl­le nu att få ny­in­flyt­ta­de, i det­ta fal­let mus­li­mer, att vil­ja bo­sät­ta sig i and­ra om­rå­den i sta­den.

Ge­nom att byg­ga en mos­ké i de väst­ra de­lar­na och ut mot ha­vet, skul­le man vi­sa att de är väl­kom­na och öns­ka­de även i des­sa bo­stads­om­rå­den, vil­ket de knap­past kan kän­na idag. Man blir tvek­sam till om det verk­li­gen finns nå­gon är­lig vil­ja till in­teg­ra­tion här i Halmstad? Tycks som om man be­stämt att al­la nya med­bor­ga­re ska pla­ce­ras i någ­ra få om­rå­den med för­kär­lek för de öst­ra stads­de­lar­na, där man för­tä­tar så det blir otriv­samt och ska­par mot­sätt­ning­ar. I stäl­let bor­de man strä­va ef­ter en bra mix av al­la, över­allt i sta­den.

ABM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.