M-för­slag om kom­mu­nal po­lis

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Po­li­sen har va­rit stat­lig i drygt 50 år men in­för par­ti­stäm­man, som in­led­des i går, har det höjts fle­ra rös­ter in­om Mo­de­ra­ter­na för att in­fö­ra en kom­mu­nalt an­ställd po­lis, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­di­os Ekot.

En av dem som står bakom ett så­dant för­slag är Er­ik Bengtz­boe, för­bunds­ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ter­na i Sö­der­man­land.

– Det är ju up­pen­bart att po­li­sens po­si­tio­ner mås­te flyt­tas fram för att vi ska kun­na stäv­ja otrygg­he­ten fram­för allt i vis­sa ut­an­för­skaps­om­rå­den. Då be­hö­ver den nu­va­ran­de or­ga­ni­sa­tio­nen kom­plet­te­ras med nå­got som ger möj­lig­het att va­ra där lång­sik­tigt och ar­be­ta lång­sik­tigt, sä­ger Bengtz­boe till Ekot.

Frå­gan är in­fek­te­rad och bland an­nat Mo­de­ra­ter­na i Stock­holms län, det störs­ta för­bun­det, sät­ter sig emot för­sla­get. (TT) Mo­de­rat­le­da­ren upp­ma­na­de mo­de­ra­ter­na till hårt ar­be­te när par­ti­ets stäm­ma öpp­na­des. Han upp­gav att han kän­ner op­ti­mism, men be­to­na­de att myc­ket hårt ar­be­te vän­tar för att åter­upp­byg­ga väl­jar­nas för­tro­en­de för det kris­drab­ba­de par­ti­et. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.