To­baks­fö­re­tag stäms för ”häl­so­snus”

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Kon­su­ment­om­buds­man­nen (KO) stäm­mer snus­fö­re­ta­get Skruf Snus för mark­nads­fö­ring som de an­ser stri­der mot la­gen.

Skruf Snus säl­jer snus av eko­lo­giskt od­lad to­bak. KO me­nar i sin stäm­nings­an­sö­kan att or­den eko och eko­lo­gisk kan upp­fat­tas som att to­ba­ken är mind­re skad­lig och att ekosnus skul­le va­ra bätt­re för bå­de mil­jö och häl­sa än an­nat snus, skri­ver Vet­lan­da-pos­ten.

En­ligt to­baksla­gen är det för­bju­det att mark­nads­fö­ra to­baksva­ror på ett sätt som an­ty­der att de har häl­so- el­ler mil­jö­för­de­lar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.