Ös­ter­ri­ke rös­tar m

ÖS­TER­RI­KE: FLYK­TING­KRI­SEN HAR SATT SPÅR HOS VÄLJARNA

Hallandsposten - - Världen -

När hund­ra­tu­sen­tals mi­gran­ter ström­ma­de ge­nom Eu­ro­pa för två år se­dan blev Nic­kelsdorf förs­ta an­halt i Ös­ter­ri­ke för många av dem. Det som hän­de då har satt spår – och kan på­ver­ka vil­ka som får mak­ten ef­ter lan­dets ny­val.

– Den här skänk­te en lo­kal fö­re­ta­ga­re till oss, så att vi skul­le ha nå­gon­stans att för­va­ra klä­der och så­dant, sä­ger Car­men Mnit­zer och pe­kar på en stor, grå­vit la­ger­bygg­nad.

– Och nu vet vi in­te vad vi ska gö­ra med den, fort­sät­ter hon och skrat­tar.

Hon kör runt i den lil­la byn Nic­kelsdorf och vi­sar upp det som var vik­ti­ga knut­punk­ter i sep­tem­ber 2015. Ga­tor­na är i stort sett tom­ma – or­ten har ba­ra 1 800 in­vå­na­re och många av dem ar­betspend­lar till när­lig­gan­de or­ter.

För två år se­dan såg det helt an­norlun­da ut.

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor på flykt ge­nom Eu­ro­pa ström­ma­de då in vid den ös­ter­ri­kisk-un­gers­ka grän­sen, som lig­ger ba­ra någ­ra mi­nu­ter bort. Många av dem be­höv­de mat, klä­der och vård, och Car­men Mnit­zer var en av dem i byn som be­stäm­de sig för att hjäl­pa till.

– Vi bjöd in­te in dem. De frå­ga­de in­te om de fick kom­ma. Men de var här, och vi fick gö­ra det vi kun­de. Det här är en li­ten by, det var fler män­ni­skor vid grän­sen än det bor här. Man mås­te gö­ra nå­got, oav­sett vad man tyc­ker om si­tu­a­tio­nen, sä­ger hon.

MÄN­NI­SKOR I BYN bör­ja­de sam­la ihop för­nö­den­he­ter, som de de­la­de ut till flyk­ting­ar­na med hjälp av bland an­nat lo­ka­la Rö­da kor­set. Kom­mu­nens for­dons­ga­rage fick fun­ge­ra som la­ger för klä­der, blö­jor och livs­me­del. Asyl­sö­kan­de som re­dan bod­de i byn hjälp­te till som tol­kar. Borg­mäs­ta­ren be­ställ­de in por­tab­la to­a­let­ter. En han­gar som bru­kar fun­ge­ra som vip-om­rå­de för ar­tis­ter­na un­der or­tens år­li­ga rock­fes­ti­val fick bli till­fäl­lig sov­plats för dem som be­höv­de vi­la in­nan de drog vi­da­re.

– Det var fullt med män­ni­skor. Vid ett till­fäl­le ha­de vi 15 000 män­ni­skor här i byn. Det var en väl­digt tuff si­tu­a­tion. Men de vil­le in­te stan­na här, de vil­le till Wi­en, Tyskland och Sve­ri­ge såklart. Och kun­de de in­te hit­ta ett sätt att trans­por­te­ra sig så bör­ja­de de gå, be­rät­tar sta­dens borg­mäs­ta­re, so­ci­al­de­mo­kra­ten Ger­hard Zap­fl.

TILL SLUT BLEV pres­sen på byn för stor, och Ger­hard Zap­fl för­sök­te ringa par­ti­kam­ra­ten och lan­dets då­va­ran­de för­bunds­kans­ler Wer­ner Fay­mann för att be om hjälp. Men kans­lerns sek­re­te­ra­re släpp­te in­te fram ho­nom.

– Då skic­ka­de jag ett öp­pet brev till kans­lern och in­ri­kesmi­nis­tern. Men jag har fort­fa­ran­de in­te fått

STÄLL­DE UPP FÖR FLYK­TING­AR­NA. Car­men Mnit­zer fram­för han­ga­ren som an­vän­des som till­fäl­lig sov­plats för ”Vi lös­te ett pro­blem åt re­ge­ring­en här och för EU, för vi bjöd på vår egen tid, på vå­ra eg­na peng­ar”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.