Ed kri­sen i min­net

Hallandsposten - - Världen - ERIKA NEKHAM/TT

”Så klart ska vi de­la med oss när fat­ti­ga män­ni­skor sö­ker hjälp. Vi är ett rikt land, det här är en rik kon­ti­nent. Men om vi går ner på mikro­kos­mos så mås­te var­je fa­milj be­ta­la si­na räk­ning­ar. Det är dyrt för oss att le­va här, och då blir det dyrt att ock­så be­ta­la för mi­gran­ter­na.”

CAR­MEN MNIT­ZER

nå­got stöd från re­ge­ring­en i Wi­en, be­rät­tar Zap­fl. Vad ha­de de kun­nat gö­ra?

– Vad som helst. Det hand­lar om psy­ko­lo­gi. Om nå­gon av dem ba­ra ha­de kom­mit hit och vi­sat sitt stöd, att de stod vid min si­da och för­stod pro­ble­met. Jag vet att det in­te fanns nå­gon en­kel lös­ning på pro­ble­met, men att hål­la sig un­dan och ing­et sä­ga är det värs­ta man kan gö­ra.

Un­der 2015 sök­te när­ma­re 90 000 män­ni­skor asyl i Ös­ter­ri­ke, att jäm­fö­ra med drygt 28 000 året in­nan. Nic­kelsdorf var in­te en­samt om att upp­le­va att mot­ta­gan­det av flyk­ting­ar­na in­te fun­ge­ra­de.

– In­teg­ra­tio­nen har in­te fun­ge­rat sär­skilt väl. In­om ko­a­li­tio­nen har de of­ta brå­kat om vil­ka åt­gär­der som ska tas och bloc­ke­rat varand­ra. Det po­li­tis­ka grä­let har skrämt män­ni­skor, som upp­le­ver bå­de re­ge­ring­en och EU som in­ef­fek­ti­va. Och det har ska­pat den här upp­fatt­ning­en som gör att män­ni­skor vän­der sig bort från re­ge­ring­en, sä­ger Re­in­hard He­i­nisch, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid uni­ver­si­te­tet i Salz­burg.

MI­GRA­TIO­NEN – OCH främst pro­blem som upp­levs med det­ta – är den sto­ra frå­gan in­för ny­va­let, som hålls på sön­dag, den 15 oktober. Det bor­de ha kun­nat gyn­na det hö­ger­po­pu­lis­tis­ka par­ti­et, FPÖ. Men den sto­ra val­vin­na­ren vän­tas bli Sebastian Kurz som le­der det kon­ser­va­ti­va Folk­par­ti­et, ÖVP. Han har ta­git över många av hö­ger­po­pu­lis­tis­ka par­ti­et FPÖ:S hjär­te­frå­gor och hans ton kring in­vand­ring har hård­nat. Sam­ti­digt har han lyc­kats di­stan­se­ra sig från sitt eget par­ti, som sut­tit i re­ge­ring­en till­sam­mans med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na se­dan 2013.

– Han är väl­digt smart. Så fort mi­gra­tions­frå­gan vän­de till en an­ti-mi­gra­tions­frå­ga, så var han där och ut­nytt­ja­de si­tu­a­tio­nen, sä­ger Re­in­hard He­i­nisch.

CAR­MEN MNIT­ZER ÄR stolt över hur Nic­kelsdorf han­te­ra­de flyk­ting­kri­sen. Men bit­ter­he­ten över att de med si­na eg­na peng­ar och sin egen tid, som hon sä­ger, ”lös­te ett pro­blem åt re­ge­ring­en”, är tyd­lig. Och hen­nes syn på mi­gra­tio­nen speg­lar vad många i lan­det kän­ner.

– Så klart ska vi de­la med oss när fat­ti­ga män­ni­skor sö­ker hjälp. Vi är ett rikt land, det här är en rik kon­ti­nent. Men om vi går ner på mikro­kos­mos så mås­te var­je fa­milj be­ta­la si­na räk­ning­ar. Det är dyrt för oss att le­va här, och då blir det dyrt att ock­så be­ta­la för mi­gran­ter­na.

Bild: ERIKA NEKHAM/TT

flyk­ting­ar på väg ge­nom Eu­ro­pa.

Bild: RO­NALD ZAK/TT

NÄ­RA GRÄN­SEN. Bild från sep­tem­ber 2015, när po­li­sen be­va­kar grän­sö­ver­gång­en mel­lan Ung­ern och Ös­ter­ri­ke – någ­ra mi­nu­ter bort från Nic­kelsdorf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.