Tren­den med glu­ten­fritt ger fler müs­li­sor­ter

TEST: Hav­re­gryn av rätt ka­rak­tär och mängd an­sågs nöd­vän­digt. Müs­livin­nar­na kom un­dan än­då. Det­ta tack va­re bland­ning­ar som föll Kon­su­ment­pa­ne­len i sma­ken.

Hallandsposten - - Konsument - LENA STRÖM­BERG 031-62 41 64 lena.strom­berg@gp.se

Det väl­ler av pa­ket i bu­ti­ker­na med müs­li och kö­pupp­dra­get kan kän­nas över­mäk­tigt.

– Spon­tant känns det sto­ra ut­bu­det av müs­li onö­digt. Det går bra att ha en bas hem­ma och läg­ga till det man tyc­ker är gott. Fast det fanns en sort här som har in­spi­re­rat mig, sa Christi­na Ek­man, som då in­te viss­te att hon spa­nat in den fruk­ti­ga vin­na­ren.

MÜSLIPAKETEN SKIL­JER SIG åt, och nu har hyl­lor­na även fyllts med glu­ten­fria bland­ning­ar. Or­sa­ken till ökat ut­bud är helt klart di­ett­ren­den att äta glu­ten­fritt, även om man in­te be­hö­ver det av sjuk­doms­skäl. Vi har där­för bett Kon­su­ment­pa­ne­len att smak­tes­ta tio sor­ters glu­ten­fri müs­li.

– Ut­bu­det är bätt­re än vad jag trod­de, sa Oli­via Karls­son, som var den en­da glu­te­nin­to­le­ran­ta i Kon­su­ment­pa­ne­len.

En­ligt ana­lys­fö­re­ta­get Ni­el­sen öka­de för­sälj­nings­vär­det på glu­ten­fria livs­me­del med sju pro­cent un­der förs­ta halv­å­ret i år, jäm­fört med förs­ta halv­å­ret 2016, hos sex livs­me­dels­ked­jor i Sve­ri­ge.

– Po­si­tivt att det kom­mer mer pro­duk­ter, men ute på re­stau­rang­er­na är det in­te all­tid den tren­den är bra för mig. Jag blir rädd att de in­te tilla­gar ma­ten så no­ga som de ska för mig som har sjuk­do­men på rik­tigt, sa hon.

På de­lad förstap­lats kom den in­te så sö­ta Jord­gubb- & man­del­müs­li från Ri­sen­ta och den sö­ta­re Frukt­müs­li från Fi­nax med fy­ra fy­rar var­de­ra.

In­ne­hål­let av oli­ka gryn, frö­er, frukt- och bär­bi­tar i de tes­ta­de pa­ke­ten va­ri­e­rar, li­kaså soc­ker­hal­ten: från 1,2 g till 18 g per 100 gram. De som var av det sö­ta­re sla­get pla­ce­ra­de sig ut­spritt. Allt­så ing­et som själv­klart gjor­de en müs­li till vin­na­re och and­ra till för­lo­ra­re.

– Men en för söt müs­li kö­per jag ba­ra en gång, kon­sta­te­ra­de Clas­å­ke Jo­hans­son.

PÅ DETALJNIVÅ VAR det mest hav­re­gry­nens art och va­ra el­ler ic­ke va­ra som de­bat­te­ra­des i pa­nel­med­lem­mar­nas pro­to­koll.

Sämst var det om hav­re­gry­nen var i för små de­lar, och det var hel­ler in­te bra med för tjoc­ka. Men hav­re­gryn ska helst in­gå i müs­lib­land­ning­ar­na för att de ska gå hem. Fast in­te för myc­ket, för då kan de miss­tas för gröt.

Och de två vin­nar­na kla­ra­de sig un­dan hav­re­kra­vet med si­na ri­ka bland­ning­ar av and­ra in­gre­di­en­ser.

– En sma­k­ex­plo­sion är in­te fel, sa Ric­kard Dahl­gren.

Han fort­sat­te i en mer fi­lo­so­fisk an­da att kon­temp­le­ra över fru­kost­stun­den:

– Är det mer sor­ter i müs­lin blir det mer fru­kost­käns­la och ger ett lugn när man mås­te tug­ga på var­je bit.

Han ha­de rå­kat kö­pa en kok­bok för glu­ten­fritt och har tes­tat att la­ga ur den.

– Bra att ha, men ing­et som bi­drar till min häl­sa, sa Ric­kard Dahl­gren.

BA­RA EN MÜS­LI kla­ra­de in­te ni­vån på två fy­rar som är grän­sen för god­känt. Mul­timüs­li från Sem­per an­sågs bland an­nat ha för myc­ket hav­re­gryn och en ka­nelsmak som tog över. ”Väl­digt bei­ge.” ”Näs­tan ba­ra hav­re­gryn.” Där­för blev re­sul­ta­tet un­der­känt av den­na pa­nel.

Sem­per är en av få sor­ter som anger an­del hav­re­fling­or. 65 pro­cent in­går i bland­ning­en. Den and­ra som pre­ci­se­rar mäng­den är Hav­re­müs­li från Ur­tekram, med 40 pro­cent hav­re­gryn. Även den fick kri­tik: ”Ha­de va­rit go­da­re om hav­re­gry­nen va­rit stör­re. Blir li­te de­gigt.”

”Ut­bu­det är bätt­re än vad jag trod­de” OLI­VIA KARLS­SON kon­su­ment­pa­ne­len

HIT­TA­DE SIN FA­VO­RIT. Christi­na Ek­man (vänst­ra bil­den) an­såg att det går att ha bas­va­ror hem­ma till müs­lin och top­pa med god­sa­ker, men hit­ta­de än­då en fa­vo­rit bland tio tes­ta­de glu­ten­fria pa­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.