Livs­lång sjukdom

Hallandsposten - - Konsument -

* I Sve­ri­ge har un­ge­fär två per­so­ner av hund­ra glu­te­nin­to­le­rans, som ock­så kal­las ce­li­a­ki. De van­li­gas­te symtomen hos barn är di­ar­ré och att bar­net in­te väx­er som det ska. Hos vux­na är oför­klar­lig trött­het och lågt blod­vär­de and­ra sym­tom vid obe­hand­lad glu­te­nin­to­le­rans. * Or­sa­ken till sjuk­do­men är in­te helt klar­lagd, men ärft­lig­het spe­lar stor roll. Glu­te­nin­to­le­rans krä­ver livs­lång di­et ut­an glu­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.