”Man var li­te knäckt”

FOTBOLL: PETNINGEN TOG NILS­SON HÅRT – MEN NU FÅR HAN KLIVA FRAM

Hallandsposten - - Folk & Familj - Carl fredrik jo­hans­son cfj@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 31

Den som vän­tar på nå­got gott vän­tar ald­rig för länge, sägs det. Och Mal­kolm Nils­son har vän­tat. Länge. Men ef­ter sex sä­song­er i bak­grun­den i HBK får han kliva fram i ramp­lju­set när årets suc­cé­kee­per Isak Pet­ters­son sö­ker nya äventyr in­för 2018.

MAL­KOLM NILSSONS NYA treårs­kon­trakt pre­sen­te­ra­des av klub­ben i ons­dags, men har va­rit klart läng­re än så.

– Vi har egent­li­gen dis­ku­te­rat se­dan i som­ras, jag och HBK, och jag skrev på för någ­ra vec­kor se­dan. Det känns jät­te­bra, sä­ger han till HP. Var du svår­ö­ver­ta­lad?

– Det är klart att man har vägt in all­ting som har va­rit med Isak och si­tu­a­tio­nen som jag har haft här i Halmstad nu un­der någ­ra år, men det var in­te jät­tesvårt. Ha­de du and­ra an­bud?

– Det har fun­nits in­tres­se, men det ska krä­vas rätt myc­ket för att jag ska läm­na HBK. Nu när jag fick den här möj­lig­he­ten så var det egent­li­gen ing­et snack om att det var HBK som gäll­de.

Boll­klub­bens för­re chefträ­na­re Jan Jönsson vän­ta­de in i det längs­ta i vå­ras in­nan han val­de förste­mål­vakt till den all­svens­ka pre­miä­ren. Un­der för­sä­song­en lät han Isak Pet­ters­son * Ål­der: 24 år.

* Längd: 193 cen­ti­me­ter.

* Vikt: 89 ki­lo.

* Mo­der­klubb: IS Ör­nia.

* Kom till HBK: 2010, från BK Astrio. Har även va­rit ut­lå­nad till Lunds BK (2013) och Ös­ters IF (2015 och 2016).

* All­svens­ka mat­cher: 1.

* Svens­ka cu­pen-mat­cher: 4.

* Ak­tu­ell: Har skri­vit treårs­kon­trakt som ny förste­mål­vakt i Halm­stads BK. och Mal­kolm Nils­son stå i varan­nan match.

TILL SLUT FÖLL va­let på Pet­ters­son, 20 – vil­ket tog Nils­son hårt:

– Det var jät­te­surt så klart och un­der de förs­ta vec­kor­na var man li­te knäckt. Men Isak ha­de ju kun­nat bli ut­vi­sad el­ler få nå­gon ska­da, så det var egent­li­gen ba­ra att va­ra re­do om någon­ting skul­le hän­da och så har det va­rit un­der he­la sä­song­en.

– Jag har gjort mitt bäs­ta för att stöt­ta grab­bar­na i la­get och för­sökt hål­la up­pe hu­mö­ret så gott det går när man är i den si­tu­a­tio­nen som jag har va­rit. Se­dan har Isak gjort det så jäv­la bra ock­så så man kan in­te sä­ga så myc­ket hel­ler. Hur har er re­la­tion va­rit?

– Den har ba­ra bli­vit bätt­re egent­li­gen. Han var den förs­te som gra­tu­le­ra­de en när all­ting var klart och vi är rik­tigt bra kom­pi­sar. Det som har hänt har in­te på­ver­kat oss mer än att det har stärkt vår re­la­tion, tror jag. Vi sa till varand­ra att oav­sett vem som spe­lar så kom­mer vi att stöt­ta varand­ra och det tyc­ker jag har fun­kat väl­digt bra.

Mal­kolm Nils­son har i stäl­let fått bi­da sin tid i U21-la­get där han har sva­rat för ett an­tal star­ka in­sat­ser un­der året, in­te minst i det nu på­gåen­de A-slut­spe­let.

Nu har HBK de­kla­re­rat att han blir den nye för­ste­kee­pern. En ef­ter­läng­tad chans för en kil­le som trots få A-lagschan­ser är nå­got av en kul­tur­bä­ra­re i trup­pen.

– Med tan­ke på att man in­te har spe­lat så myc­ket så är det en rätt kons­tig si­tu­a­tion, att man är den som har va­rit här längst. Men sam­ti­digt är jag upp­vux­en med Ör­jans vall och HBK, så det är in­te så kons­tigt för en egent­li­gen ut­an jag är ba­ra stolt över att HBK vill för­länga i yt­ter­li­ga­re tre år. För mig är det ba­ra en jäk­la gläd­je, och i det unga la­get vi har nu är det många spe­la­re som är rik­tigt spän­nan­de.

Bänk­ning­en in­för pre­miä­ren i vå­ras sved re­jält. Nu får Mal­kolm Nils­son, 24, chan­sen att vi­sa att han ska va­ra förste­mål­vakt i Halm­stads BK: –Jag är stolt över att HBK vill för­länga i yt­ter­li­ga­re tre år.

Bild: KRISTER ANDERSSON/BILDBYRÅN/AR­KIV

EF­TER­LÄNG­TAD CHANS. Mång­å­ri­ge re­serv­mål­vak­ten Mal­kolm Nils­son får ta över i Halm­stads BK:S bur när årets kee­per­ko­met Isak Pet­ters­son sö­ker sig till en ny klubb. En ef­ter­läng­tad möj­lig­het för Nils­son, som kom till HBK från BK Astrio 2010 men som har...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.