So­fia slår för guld i

PA­DEL: FÖR­RA TENNISPROFILEN SIK­TAR HÖGT I HEM­MA-SM I HALMSTAD

Hallandsposten - - Sport -

Den för­ra Sve­ri­ge­et­tan i ten­nis från Kär­le­ken är det sto­ra hem­ma­hop­pet när pa­del-sm för förs­ta gång­en av­görs i Halmstad Pa­del­cen­ter på San­narp.

Cir­ka 230 spe­la­re, varav ett 20-tal med hem­man­knyt­ning, gör upp om Sm-me­dal­jer­na i fy­ra klas­ser med start på fre­da­gen.

Störst är herr­klas­sen med 51 an­mäl­da par.

– Det är Sve­ri­ges störs­ta öpp­na klass nå­gon­sin. Det är väl­digt kul och al­la de bäs­ta svens­ka pa­ren är med, sä­ger täv­lings­le­da­ren Mac Gross­mann.

SO­FIA AR­VIDS­SON, 33, sad­la­de om till pa­del – som är en slags bland­ning mel­lan ten­nis och squash – när hon la­de ten­nisrac­ke­ten på hyl­lan förr­för­ra vin­tern.

– Det är en kul sport. Li­te mer av­slapp­nat än ten­nis, tyc­ker hon.

Re­dan un­der de­butå­ret 2016 tog hon Sm-sil­ver i par med Lot­ta Mår­tens­son, Bull­tof­ta, och ingick i det svens­ka lands­lag som slu­ta­de fy­ra i lag-vm i Por­tu­gal.

Nu hop­pas hon kni­pa den äd­las­te Sm-me­dal­jen på hem­ma­plan ihop med nya part­nern An­na Sve­den­hov – som ock­så har ten­nisbak­grund – från Pa­del Crew i Helsing­borg.

– Det är ju ett snäpp bätt­re i år som är må­let. An­na är en duk­tig spe­la­re, hon äls­kar pa­del och är go’ att spe­la med. Vi kom­plet­te­rar varand­ra bra.

I vec­kan blev bå­da två dess­utom ut­tag­na i den svens­ka trup­pen till EM i Por­tu­gal i no­vem­ber.

Hon har re­dan Sm-guld i ten­nis och bord­ten­nis. I hel­gen ja­gar So­fia Ar­vids­son en ny mäs­tar­ti­tel – i pa­del: – Det vo­re coolt om man kun­de vin­na SM i tre spor­ter.

AV FJOL­Å­RETS SVENS­KA mäs­tar­par An­to­net­te Andersson, Gö­te­borg, och Bil­lie Ga­jic, Bull­tof­ta, är det ba­ra den först­nämn­da som del­tar i år.

– Bil­lie ska ha barn så hon spe­lar in­te ut­an An­to­net­te spe­lar med en an­nan, Eb­ba Stedt, för­kla­rar So­fia Ar­vids­son.

Andersson/stedt är första­see­da­de fö­re Ar­vids­son/sve­den­hov.

– Ex­akt, så all press på dem! Men vi har mötts en gång och då vann vi, på­pe­kar Ar­vids­son.

HEMMAHOPP. För­ra ten­nisstjär­nan So­fia Ar­vids­son är nu­me­ra en av Sve­ri­ges främs­ta pa­del­spe­la­re och är det störs­ta hem­ma­hop­pet när SM av­görs i Halm-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.