S vill sat­sa myc­ket mer på väl­fär­den

Hallandsposten - - Laholm - HEN­RIK WILLIAMSSON

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är in­te alls till­freds­ställ­da med fem­klö­verns bud­get­för­slag.

– De­ras bud­get är bra. Men den räc­ker in­te, sä­ger oppositionsrådet Kjell Hen­riks­son (S).

Han vill plus­sa på 25 mil­jo­ner kro­nor i sko­lan till höjd elev­peng, för­sko­le­peng, lä­rar­lö­ner, per­so­nal i fri­tids­hem, läx­hjälp, låg­sta­di­elyft med me­ra. In­om kun:s om­rå­de vill S öka på med 4,6 mil­jo­ner år­li­gen till så­dant som in­tro­duk­tions­pro­gram, vux­en­ut­bild­ning för ny­an­län­da, SFI, Kom­vux och dag­lig verk­sam­het.

Det mesta av kost­na­der­na kan täc­kas ge­nom att kom­mu­nen sö­ker rik­ta­de stats­bi­drag, me­nar Kjell Hen­riks­son.

Han till­ba­ka­vi­sar fem­klö­verns ar­gu­ment att rik­ta­de stats­bi­drag in­ne­bär myc­ket mer­jobb.

– Det ger ju peng­ar till verk­sam­het. Med mi­na rik­ta­de stats­bi­drag ha­de det gett ett till­skott på 40 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Hen­riks­son.

S-för­sla­get omfattar ock­så sto­ra eko­no­mis­ka sats­ning­ar på äldre­omsorg, LSS och psy­ki­a­tri. Här finns ock­så mer peng­ar till cy­kel­vä­gar, gra­tis sim­sko­la och ebo­kut­lå­ning. Till störs­ta de­len ska peng­ar­na tas från stats­bi­drag, men ock­så ge­nom att mins­ka kom­mu­nens re­sul­tat. Mer peng­ar till så kal­la­de sva­ga grup­per. Är det en ide­o­lo­gisk bud­get?

– Ja, det kan man sä­ga li­te slar­vigt. Det är för att åter­ska­pa det väl­färds­sam­häl­le som vi såg ti­di­ga­re. Un­der åt­ta år för­lo­ra­de vi 160 mil­jar­der i skat­te­peng­ar. Många fick mer i plån­bo­ken, men många ham­na­de ock­så ut­an­för, sä­ger Kjell Hen­riks­son.

Han gil­lar rik­ta­de bidrag till kom­mu­ner­na, såsom ett styr­verk­tyg för re­ge­ring­en.

– När man väl sett ef­fek­ter­na i ri­ket går de över till ge­ne­rel­la bidrag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.