Så slip­per du råt­tor i väg­gar­na

Hallandsposten - - Konsument -

Råt­tor och and­ra gna­ga­re blir allt van­li­ga­re i bo­stä­der. Men det finns sätt att fö­re­byg­ga. Och det går att bli av med dem även om de tar sig in och bo­sät­ter sig i hu­set.

GUI­DE:

I takt med mörk­ret och ky­lan kom­mer ock­så pro­ble­men med gna­ga­re som sö­ker sig in­om­hus. I år har sa­ne­rings­fir­mor­na no­te­rat en re­kor­dök­ning av an­ta­let rått­sa­ne­ring­ar, vil­ket bland an­nat kan be­ro på många sto­ra bo­stads­byg­gen i stä­der­na som gör att

råt­tor­na flyt­tar på sig. På hös­ten dras råt­tor och and­ra gna­ga­re mot träd­går­dar och bo­stä­der i sin jakt på vär­me och mat.

Al­la som har en villa­för­säk­ring har i re­gel kost­nads­fri ska­de­djurs­be­kämp­ning i av­ta­let. För den som bor i bo­stads­rätt skall bo­stads­rätts­för­e­ning­ens

för­säk­ring täc­ka even­tu­el­la sa­ne­ring­ar.

VIK­TIGT ATT TÄN­KA på är att i stort sett ing­en för­säk­ring täc­ker ska­dor­na som gna­gar­na åsam­kar, ut­an ba­ra själ­va sa­ne­ring­en. Om en råt­ta el­ler mus till ex­em­pel ska­dar inredning el­ler möb­ler fås ing­en er­sätt­ning för det­ta. Nå­got en­sta­ka för­säk­rings­bo­lag har ex­tra­för­säk­ring som går att teck­na för än­da­må­let, men det är ovan­ligt.

Att få in gna­ga­re i hu­set är in­te sär­skilt trev­ligt. För­u­tom den re­na äc­kel­käns­lan och att de smut­sar ner, kan de stäl­la till med ska­dor på till ex­em­pel el­led­ning­ar, vil­ket i sin tur kan le­da till kort­slut­ning­ar och i värs­ta fall brän­der.

– Det vik­ti­gas­te när man får in råt­tor el­ler möss är att hit­ta or­sa­ken till att de kom­mer in. Finns

RÅTTFÅNGARE. Mi­kael Eli­as­son från An­ti­cimex sät­ter ut en ut­om­hus­fäl­la. I och med att fäl­lan är en slag­fäl­la, und­viks ris­ken för se­kun­där­för­gift­ning och dess­utom sko­nas mil­jön från even­tu­el­la gift­res­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.