Su­pe­ret­ta­nin­tres­se för flera hal­mi­a­ner

Hallandsposten - - Sport - CARL FREDRIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hal­lands­pos­ten.se

Fler Su­pe­ret­tan-klub­bar ryc­ker i Hal­mi­as spe­la­re. Skyt­te­kung­en Vuk Lu­gon­jic ska till­ba­ka och träna med Helsing­borgs IF i de­cem­ber – och ska även till Ör­gryte in­nan dess. Yt­tern Isak Petersson trä­nar med Falkenberg.

Vuk Lu­gon­jic, 21, spe­la­de he­la mat­chen när Helsing­borg för­lo­ra­de epi­lo­gen i U21-all­svens­kans B-slut­spel mot IFK Gö­te­borg med 0–3 i för­ra vec­kan.

– Det gick väl helt okej. Jag fick bra re­spons bå­de av folk runt om­kring, U21-trä­na­ren och även A-lagsträ­na­ren. Han vill se mer av mig, så det är kul, sä­ger han

HALMIAANFALLAREN ska nu till­ba­ka till Helsing­borg och träna med A-trup­pen un­der vec­ka 49 och 50.

Vec­kan dess­förin­nan ska han även träna med Ör­gryte, som räd­da­de sitt Su­pe­ret­tan-kon­trakt via kval­spel i helgen.

– Det var nå­got som kom upp för någ­ra da­gar se­dan och jag har in­te så myc­ket in­for­ma­tion kring det än­nu. Jag vet ba­ra att jag ska dit, sä­ger Vuk Lu­gon­jic.

PA­RAL­LELLT HAR YT­TERN Isak Petersson, 23, trä­nat med Fal­ken­bergs FF un­der de se­nas­te da­gar­na.

– Falkenberg har följt ett par av vå­ra spe­la­re i höst, har jag för­stått, och Isak är en. Han var där och trä­na­de i fre­dags och även i går (mån­dag) och i dag (tis­dag), sä­ger Hal­mi­as klubb­chef Leif Jöns­son.

Bå­de Vuk Lu­gon­jic och Isak Petersson har kon­trakt med Hal­mia även un­der 2018, men Leif Jöns­son har ti­di­ga­re de­kla­re­rat att Hal­mia in­te tän­ker stop­pa nå­gon spe­la­re som vill gå till en klubb hög­re upp.

– Det är så klart kul att stör­re för­e­ning­ar tit­tar på oss. Då gör vi någon­ting bra, bå­de in­di­vi­den och vi som för­e­ning. Se­dan ser vi gär­na att de är kvar än­då så klart och hjäl­per oss upp i di­vi­sion 1, sä­ger han. Ja, pre­cis. Du ser ing­en risk att po­li­cyn att släp­pa spe­la­re kan på­ver­ka era eg­na möj­lig­he­ter att avan­ce­ra i se­ri­e­sy­ste­met?

– Jo, det är klart att vi ser en risk i det. Men sam­ti­digt är bå­da un­der kon­trakt, så en viss er­sätt­ning kom­mer till oss i så­da­na fall. Då får vi läg­ga den på att skaf­fa en lik­vär­dig er­sät­ta­re.

SAM­TI­DIGT FORT­SÄT­TER Hal­mia att sy­na eg­na prov­spe­la­re. Ett av de se­nas­te namnen är Osama Has­san, 18, från Fal­ken­bergs FF.

– Han har haft lär­lings­kon­trakt med A-trup­pen men har va­rit myc­ket ska­dad, men har gjort en halv sä­song nu. Mitt­back och väns­ter­back. En spän­nan­de spe­la­re, tyc­ker Jöns­son.

Hal­mi­as an­fall­s­ta­lang Ham­pus Ge­gö har bli­vit ut­ta­gen till ett lä­ger med P15-lands­la­get på Bo­sön. För­bun­det sam­lar 66 spe­la­re 27–30 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.