Jack­pot på nytt

Hallandsposten - - Sport -

Ons­dag 15 no­vem­ber Spel­stopp: 20.30 Det bjuds åter jack­pot på V86 då det in­te blev nå­gon ut­del­ning på sex rätt för­ra onsdagen. Den­na gång de­las om­gång­en mel­lan Sol­val­la och Bergså­ker. Spi­kar­na hit­tar vi på Bergså­ker, nors­ke Kri­te­ri­e­vin­na­ren Hard Ti­mes har en myc­ket lämp­lig upp­gift i V86-3, han bör vin­na. Se­dan fun­de­ra­de vi länge om vi skul­le spi­ka Slop­py Joe i V86-5, Glo­bal Tra­der i V86-2 el­ler Qui­to La­ne i V86-4. Va­let föll till sist på Slop­py Joe trots att det står tred­je­spår till ut­vän­digt le­da­ren skri­vet i pro­gram­met. Han bör fixa det även den vägen. Om­gång­en ser bå­de ro­lig och li­te små­svår ut.

FAK­TA OM BANORNA

Bergså­ker: Upp­lopp 212 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCKLAR

5 Hard Ti­mes (V86-3) var grymt bra då han vann nors­ka Kri­te­ri­et ef­ter ti­dig led­ning näst se­nast. Är han in­te helt ur form bör han vin­na även det­ta. SPIK

8 Slop­py Joe (V86-5) har in­te haft rät­ta fly­tet med start­s­på­ren på slu­tet men sett fin ut. Då­ligt lä­ge på nytt men han kla­rar att gö­ra job­bet. 8 Co­bourg Ha­no­ver och 13 Don­ners Am (V86-1) är bå­da star­ka häs­tar med form. De hö­jer sig klart över mäng­den och det är ett bra lås.

DRAG LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 750 kro­nor/3000 ra­der V86-1: 8, 13. Res: 15-7 V86-2: 1, 2, 6, 7, 8. Res: 4-10 V86-3: 5 Hard Ti­mes. Res: 6-1 V86-4: 2, 3, 7, 8. Res: 1-12 V86-5: 8 Slop­py Joe. Res: 5-2 V86-6: 1, 3, 5, 7, 10. Res: 8-9 V86-7: 1, 3, 15. Res: 7-9 V86-8: 1, 3, 6, 7, 10. Res: 4-9

LIL­LA SY­STE­MET 75 kro­nor/300 ra­der V86-1: 8, 13. Res: 15-7 V86-2: 6 Glo­bal Tra­der. Res: 2-1 V86-3: 5 Hard Ti­mes. Res: 6-1 V86-4: 3, 8. Res: 2-7 V86-5: 8 Slop­py Joe. Res: 5-2 V86-6: 1, 3, 5, 7, 10. Res: 8-9 V86-7: 1, 3, 15. Res: 7-9 V86-8: 1, 3, 6, 7, 10. Res: 4-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.