Två sko­lor bör­jar över­va­ka in­om­hus

HALM­STAD: Sto­ra pro­blem med brän­der, ska­de­gö­rel­se och kränk­ning­ar har lett till att två grund­sko­lor bör­jat ka­me­raö­ver­va­ka in­om­hus.

Hallandsposten - - Sidan 1 - CECILIA WELIN 010-471 51 66 cw@hal­lands­pos­ten.se

Ba­ra se­dan 2016 har Val­lås­sko­lan och Ös­ter­gårds­sko­lan drab­bats av ett 20-tal an­lag­da brän­der. Sko­lor­na brot­tas ock­så med pro­blem som ska­de­gö­rel­se och kränk­ning­ar. Nu har in­vän­di­ga ka­me­ror – de förs­ta i sitt slag – satts upp i ett för­sök att öka sä­ker­he­ten.

Se­dan ti­di­ga­re finns över­vak­nings­ka­me­ror in­ne på San­narp­soch Katte­gatt­gym­na­si­et. Men Val­lås­sko­lans 4–9-en­het och Ös­ter­gårds­sko­lan blir de förs­ta grund­sko­lor i kom­mu­nen som får in­vän­dig över­vak­ning.

På var­je sko­la har ett 20-tal ka­me­ror satts upp till en to­tal kost­nad av 360 000 kro­nor.

ANLEDNINGEN ÄR ATT sko­lor­na brot­tas med sto­ra pro­blem som på­ver­kar sä­ker­he­ten. Det hand­lar om brän­der, in­brott, ska­de­gö­rel­se, stöl­der, hot, våld och kränk­ning­ar.

– An­ta­let till­bud och hän­del­ser har va­rit så pass all­var­li­ga att vi be­dömt att de här sko­lor­na be­hö­ver ut­rus­tas med ka­me­ror. Kost­na­den för ska­de­gö­rel­se är hög. Vi har haft runt 22 brän­der och brand­till­bud mel­lan 2016 och 2018 och sko­lor­na har ock­så en hög an­del kränk­nings­an­mäl­ning­ar, sä­ger Hen­rik Spa­ni­ol, ar­bets­mil­jö­kon­sult på barn- och ung­doms­för­valt­ning­en.

Att få till en bra sä­ker­het har vi­sat sig va­ra svårt på just de här två sko­lor­na ef­tersom de har fle­ra dol­da ut­rym­men och många en­tré­er – he­la 34 på Ös­ter­gårds­sko­lan. Dess­utom be­står nyss nämn­da sko­la av många oli­ka bygg­na­der.

– Det är svårt att upp­nå den trygg­het vi vill ha en­bart med hjälp av ökad vux­en­när­va­ro. Ka­me­ror­na vi har satt upp är stra­te­giskt pla­ce­ra­de så att de täc­ker upp ytor där vi in­te nått fram­gång med and­ra åt­gär­der, sä­ger Hen­rik Spa­ni­ol.

Kom­mu­nen har sökt och hop­pas på att få bi­drag hos Skol­ver­ket för he­la el­ler de­lar av kost­na­den för ka­me­ror­na.

Men även om bi­drag in­te skul­le be­vil­jas ser kom­mu­nen ka­me­ror­na som en bra in­ve­ste­ring ef­tersom må­let är att de ska fö­re­byg­ga brott samt öka trygg­he­ten för bå­de ele­ver och per­so­nal.

– Vi ha­de gi­vet­vis hell­re lagt de här peng­ar­na på and­ra sa­ker, men nu vi vill pro­va det­ta kopp­lat till den otrygg­het som finns på sko­lor­na, sä­ger Hen­rik Spa­ni­ol.

HAN TROR ATT fler grund­sko­lor i Halm­stad kan kom­ma att få ka­me­ror i fram­ti­den.

– Vi är dock in­te ute ef­ter att sät­ta upp ka­me­ror på al­la sko­lor. Det­ta är nå­got vi ba­ra tar till när and­ra åt­gär­der, som ex­em­pel­vis ökad vux­en­när­va­ro, in­te hjälpt, sä­ger Hen­rik Spa­ni­ol.

Ma­te­ri­a­let som ka­me­ror­na spe­lar in kom­mer att lag­ras un­der en viss tid för att se­dan ra­de­ras. En­dast ett få­tal per­so­ner kom­mer att ha rätt att tit­ta på ma­te­ri­a­let.

Bild: JARI VÄLITALO/ARKIV

FÖRST UT. Ös­ter­gårds­sko­lan, som drab­bats av en rad brand­till­bud, är till­sam­mans med Val­lås­sko­lans 4–9-en­het först ut bland kom­mu­nens grund­sko­lor att få in­vän­dig ka­me­raö­ver­vak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.