HILDUR TIP­SAR:

Vill du ska­pa ett rum i rum­met el­ler vill du kun­na döl­ja de­lar av ett rum vid vis­sa till­fäl­len? Då kan en vik­vägg va­ra lös­ning­en. Väg­gen är lätt att stäl­la un­dan när den in­te be­hövs och kan snabbt för­ny­as när du vill ha för­änd­ring.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och foto HILDUR BLAD

Vik­vägg med fle­ra funk­tio­ner

En vik­vägg till­ver­kar du snabbt med hjälp av 16 mm spån­ski­vor, gång­järn och li­te färg el­ler ta­pet. Du väl­jer höjd, bredd och an­tal sek­tio­ner be­ro­en­de på hur vik­väg­gen ska an­vän­das. Stan­dard­stor­lek för spån­ski­vor är van­ligt­vis 120 cm (bredd) x 250 cm (höjd). För att få så li­te spill som möj­ligt är det bra att ha koll på ski­vor­nas stan­dard­stor­le­kar och ut­gå från dem om det är möj­ligt. Of­ta bru­kar det lo­ka­la bygg­va­ru­hu­set el­ler bräd­går­den kun­na hjäl­pa till med såg­ning­en för en bil­lig peng.

SKA­PA ETT EGET UT­TRYCK

Välj an­tal sek­tio­ner ut­i­från hur vik­väg­gen ska an­vän­das. I ef­ter­hand är det lätt att ta bort el­ler till­fö­ra sek­tio­ner allt ef­tersom be­ho­ven för­änd­ras.

När stor­le­ken på vik­väg­gen är be­stämd är det dags att ska­pa ett eget ut­tryck. Ska den smäl­ta in i rum­met el­ler ska den stic­ka ut? Det finns som van­ligt näs­tan inga be­gräns­ning­ar för vad du kan hit­ta på. Fram­si­da och bak­si­da i oli­ka ku­lö­rer el­ler möns­ter? Ta­pet­se­ra el­ler må­la? Va­let är ditt!

Det finns ett fler­tal oli­ka gång­järn att väl­ja bland, är du osä­ker på vad som blir bäst är det ba­ra att frå­ga per­so­na­len där du kö­per din spån­ski­va vad de re­kom­men­de­rar. Stor­le­ken på gång­jär­nen av­gör dess­utom an­ta­let gång­järn du be­hö­ver skru­va fast ut­med lång­sidor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.