Ny­an­ser­blått av

För nio år se­dan hit­ta­de Fri­da och Jens hu­set som kom att bli de­ras dröm­hem. Se­dan dess har de med var­sam hand mo­der­ni­se­rat, re­no­ve­rat och för­sökt att be­va­ra en del av de tids­ty­pis­ka de­tal­jer som fanns i det täm­li­gen orör­da hu­set.

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Text HE­LE­NA KÖHL Foto CE­CI­LIA MÖLLER Sty­ling MO­NI­CA STENGRAFF

BLÅA TO­NER

Det kan lå­ta som en ut­tja­tad kly­scha, men det var verk­li­gen kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet den där da­gen för nio år se­dan, när Fri­da och Jens hit­ta­de den gam­la bygg­her­rens 40-tals­vil­la i cen­tra­la Vadste­na. De bly­in­fat­ta­de, båg­for­ma­de fönst­ren, den mu­ra­de öpp­na spi­sen i det spa­ti­ö­sa var­dags­rum­met och den upp­vux­na träd­går­den fick dem på fall.

– Vi bod­de då i en li­ten bo­stads­rätt en bit bort, men be­höv­de verk­li­gen nå­got stör­re ef­tersom fa­mil­jen väx­te. Det här var det förs­ta hu­set vi gick på vis­ning på, inn- an det ha­de vi ba­ra tit­tat på nä­tet och fan­ti­se­rat om oli­ka ty­per av bo­en­den. Hu­set kän­des helt rätt för oss, och vi såg att här skul­le vi ha sto­ra möj­lig­he­ter att få till det pre­cis så som vi vil­le ha det. Vi be­stäm­de oss mer el­ler mind­re med en gång ef­ter vis­ning­en, be­rät­tar Fri­da.

Det snab­ba be­slu­tet vi­sa­de sig va­ra en full­träff som de ald­rig ång­rat. Trots att en rad nöd­vän­di­ga re­pa­ra­tio­ner, samt det lö­pan­de un­der­hål­let, var gjort un­der hu­sets drygt sjut­tio­å­ri­ga histo­ria, var det i stort be­hov av re­no­ve­ring när fa­mil­jen köp­te det. Bland an­nat var bad­rum­met helt orört se­dan 40-ta­let och där fanns hel­ler ing­en wc in­stal­le­rad.

– Där in­ne fanns ba­ra ett gam­malt bad­kar och ett hand­fat, be­rät­tar Fri­da.

– To­a­let­ter­na fanns i se­pa­ra­ta små ut­rym­men i and­ra de­lar av hu­set, vil­ket na­tur­ligt­vis var him­la oprak­tiskt. Så det förs­ta vi gjor­de var att sät­ta igång med att re­no­ve­ra bad­rum­met. Vi gräv­de och byt­te stam­mar, hel­kak­la­de och in­red­de med nytt bad­kar, hand­fat och gi­vet­vis en to­a­lett­stol, fyl­ler Jens i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.