Bygg om två­an till en trea

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Vi har pre­cis köpt en lä­gen­het som vi fun­de­rar på att gö­ra om till en trea. Tror du att det går att byg­ga ett li­tet rum där kö­ket är nu och se­dan ha ett kök/var­dags­rum som ett L?

El­ler finns det nå­got an­nat sätt att gö­ra om? Det ex­tra rum­met ska fun­ge­ra som ar­bets­rum och på sikt barn­rum.

Vik­tor

SVAR Här kom­mer ett för­slag för er nya lä­gen­het. Jag tror att det är möj­ligt att upp­fyl­la era öns­ke­mål.

I för­sla­get har jag ut­gått från någ­ra käpp­häs­tar som vi på kon­to­ret bru­kar hål­la oss till när vi pla­ne­rar bo­stä­der, som till ex­em­pel sikt­lin­jer och rund­gångs­möj­lig­he­ter. Dess­utom är all förvaring plats­byggd istäl­let för fri­ståen­de gar­de­ro­ber som jag tyc­ker är li­te av en styg­gel­se.

I det här för­sla­get är kö­ket i nä­ra an­slut­ning till de so­ci­a­la ut­rym­me­na sam­ti­digt som det är av­skilt. Jag tror in­te rik­tigt på den helt öpp­na plan­lös­ning­en med kö­ket di­rekt i var­dags­rum­met.

En an­nan sak som jag upp­täck­te när jag bör­ja­de rita upp un­der­la­get ut­i­från mäk­lar­rit­ning­en var hur fel den var, fak­tiskt di­rekt miss­le­dan­de. Jag vet in­te vad det­ta slarv be­ror på men jag upp­ma­nar al­la att va­ra för­sik­ti­ga om ni ut­går från mäk­lar­nas plan­skis­ser. Jag tog istäl­let fram rit­ning­ar från Stads­bygg­nads­kon­to­ret på er lä­gen­het. Om man bor i Stock­holm är det ba­ra att gå in på Stock­holm.se och log­ga in på bygg- och plantjäns­ten med hjälp av sitt bank-id. Ge­nom att sö­ka ef­ter en adress el­ler fas­tig­hets­be­teck­ning kan man få fram rit­ning­ar på det ob­jekt man sö­ker ef­ter. Det­ta ser li­te oli­ka ut från kom­mun till kom­mun, men tror att fler har di­gi­ta­li­se­rat stör­re de­len av si­na arkiv och gjort det till­gäng­ligt på det­ta sätt vil­ket jag tyc­ker är top­pen. Lyc­ka till med er nya lä­gen­het!

Da­ni­el Wid­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.