VAD KOSTAR TRÄDGÅRDEN?

Att an­läg­ga en helt ny träd­gård el­ler änd­ra struk­tu­ren på en be­fint­lig, fyl­ler många husä­ga­re med skräck­blan­dad för­tjus­ning. Dröm­mar­na ska bli verk­lig­het, men var bör­jar man? Vad kostar det och vad kan man gö­ra själv?

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text MA­RIE ONÄNG Foto SONJA DAHLGREN

Att an­läg­ga en helt ny träd­gård el­ler änd­ra struk­tu­ren på en be­fint­lig, fyl­ler många husä­ga­re med skräck­blan­dad för­tjus­ning. Dröm­mar­na ska bli verk­lig­het, men var bör­jar man?

Ma­de­le­i­ne Hu­ber är bå­de träd­gårds­de­sig­ner och träd­gårds­mäs­ta­re, och i sitt fö­re­tag Mind­ful Gar­den hjäl­per hon vil­laä­ga­re med allt från att skis­sa upp si­na öns­ke­mål till att slut­li­gen plan­te­ra si­na ra­bat­ter. Dä­re­mel­lan be­hö­ver många ta in an­läg­ga­re med ma­ski­ner, och ibland hant­ver­ka­re, för att gö­ra de fas­ta kon­struk­tio­ner­na.

– Tvärte­mot vad många tror är det of­ta mark­ar­be­te­na som är den störs­ta kost­na­den när man ny­an­läg­ger el­ler gör sto­ra för­änd­ring­ar, be­rät­tar Ma­de­le­i­ne. Väx­ter är en mind­re kost­nad jäm­fört med att grä­va och frak­ta jord. Tom­tens be­skaf­fen­he­ter i ut­gångs­lä­get på­ver­kar pri­set, och stor­le­ken och am­bi­tions­ni­vån styr na­tur­ligt­vis ock­så den to­ta­la kost­na­den.

FUNDERA ÖVER FUNKTIONEN

För många kan träd­gårds­pro­jek­tet kän­nas över­mäk­tigt, men med ett struk­tu­re­rat till­vä­ga­gångs­sätt bru­kar man kun­na hit­ta en väg som fun­ge­rar för plån­bo­ken. Nyc­keln är att ha tänkt ige­nom vil­ka funk­tio­ner den eg­na trädgården be­hö­ver ha, hur myc­ket tid man fram­ö­ver vill äg­na åt den och na­tur­ligt­vis hur myc­ket den får kos­ta. Se­dan gäl­ler det att ringa in idén om hur struk­tu­ren ska se ut och få ner den i en skiss. Även om det är fres­tan­de att tän­ka väx­ter och fäg­ring, så bör den bi­ten kom­ma ef­ter att träd­går­dens rum är pla­ne­ra­de och man hit­tat lös­ning­ar för att ska­pa dem.

– När man vet vil­ka prak­tis­ka funk­tio­ner man be­hö­ver ha finns det egent­li­gen två till­vä­ga­gångs­sätt, sä­ger Ma­de­le­i­ne. An­ting­en in­spi­re­ras man av hur and­ra gjort, och blädd­rar i tid­ning­ar och böc­ker för att hit­ta prak­tis­ka lös­ning­ar. El­ler så sö­ker man sig till en träd­gårds­de­sig­ner som kan bi­stå med allt från en tim­mes kon­sul­ta­tion på plats (kost­nad cirka 2 000 kro­nor), till en kom­plett skiss med växt­lis­tor och mark­be­lägg­ninga r (kost­nad cirka 15 000 kro­nor). Dä­re­mel­lan bru­kar er­bju­das åt­minsto­ne ett mel­lan­steg, då de­sig­nern le­ve­re­rar en struk­tur­skiss som man själv fyl­ler på med si­na eg­na växt­val.

STO­RA JOBB FÖRST

När träd­gårds­pla­nen finns på pap­per är det dags att ta in of­fer­ter från an­läg­ga­re som kan gö­ra mark­job­ben. När man be­ak­tar pris­för­slag är det vik­tigt att se till att de in­klu­de­rar allt från ar­be­tet, till even­tu­ell hy­ra av ma­ski­ner, jord och ma­te­ri­al som be­hövs för bär­la­ger och sten­lägg­ning­ar.

– De sto­ra job­ben bör man gö­ra först, sä­ger Ma­de­le­i­ne, schak­ta, byg­ga trädäck, läg­ga sten­gång­ar och grä­va gro­par för träd och bus­kar. Finns det re­dan träd på tom­ten är det klokt att tän­ka bå­de en och två gång­er in­nan man tar ett be­slut om att hug­ga ner dem. Ett träd ger ka­rak­tär åt en träd­gård, men det tar lång tid för det att bli stort. Det är ock­så bil­li­ga­re att an­läg­ga trädgården i sam­band med ett hus­byg­ge, när ma­ski­ner­na och hant­ver­kar­na än­då finns på plats. Om det finns ut­rym­me i bud­get kan det va­ra klokt att form­ge och gö­ra tom­ten i ord­ning i sto­ra drag re­dan då.

And­ra kost­sam­ma de­lar bru­kar va­ra att byg­ga mu­rar, bå­de stöd­mu­rar som kan be­hö­vas vid ni­våskill­na­der och fri­ståen­de mu­rar (kost­nad från 1 000 kro­nor/me­ter be­ro­en­de på höjd och ma­te­ri­al). Lik­som sten­trap­por är det dock en post som i läng­den kan bli myc­ket mer kost­sam om hantverket in­te gjorts kor­rekt och kon­struk­tio­nen båg­nar. Är man var­dags­hän­dig kan det i stäl­let va­ra värt att lä­sa på och själv byg­ga even­tu­el­la trädäck el­ler en per­go­la. Ett trädäck kostar från cirka 1 000 kro­nor/kvadrat­me­ter om du lå­ter en snic­ka­re gö­ra det, me­dan ma­te­ri­a­let lig­ger på cirka 200–250 kro­nor/ kvadrat­me­ter om du kan gö­ra ar­be­tet själv.

– Det finns många al­ter­na­tiv till att kon­stru­e­ra gång­ar och slittå­li­ga ytor i en träd­gård, sä­ger Ma­de­le­i­ne. Sten­sätt­ning är vac­kert och hål­ler för all över­skåd­lig fram­tid om den gjorts ef­ter kons­tens al­la reg­ler. Att få be­tong­plat­tor lag­da pro­fes­sio­nellt kostar från cirka 950 kro­nor/kvadrat­me­ter, me­dan små­gat­sten kan lan­da på det dubb­la. Bil­li­ga­re al­ter­na­tiv som är lät­ta­re att kla­ra av som lek­man är hård­gjor­da ytor med små­sten el­ler bark­flis, kost­nad nå­gon hund­ra­lapp/kvadrat­me­ter be­ro­en­de på ma­te­ri­al, men de be­hö­ver i re­gel un­der­hål­las ef­ter ett par år och hål­las fria från ogräs.

GRÄS, HÄCKAR, STAKET

Gräs­mat­tor har tra­di­tio­nellt fun­nits i svens­ka träd­går­dar, även om det nu är po­pu­lärt att lå­ta den sto­ra fot­bolls­pla­nen ge vi­ka för bå­de bloms­ter­fäg­ring och bär- och grön­saks­od­ling­ar. Att rul­la ut gräs­mat­ta kostar cirka 50 kro­nor/kvadrat­me­ter. Sår du själv ham­nar du där­e­mot på un­der 5 kro­nor/kvadrat­me­ter, men even­tu­ellt till­kom­mer det 5–20 kro­nor/kvadrat­me­ter för jord, plus even­tu­ell trans­port av den.

Häckar, staket och an­nan in­ram­ning hör ock­så till de­len som ska­par träd­gårds­rum­met, vil­ket se­dan fylls med ögon­fröjd och funk­tio­ner. En häck i tomt­gräns kan man räk­na med kostar 100 kro­nor/me­ter och upp­åt för plan­tor och jord, be­ro­en­de på vil­ka bus­kar man vill ha och då in­går in­te ar­be­tet att plan­te­ra dem. Som med al­la and­ra väx­ter gäl­ler det att de sor­ter som är van­li­ga­re kostar mind­re, och kan of­ta kö­pas i stor­pack till ett bätt­re pris – hit hör li­gus­ter och aven­bok. För de fles­ta sor­ter be­hö­ver man tre plan­tor per me­ter och plan­te­rar man på vå­ren kan man kö­pa de all­ra bil­li­gas­te på bar rot från cirka 15 kro­nor per plan­ta. De li­te ovan­li­ga­re häck­väx­ter­na som hag­torn och bu­ket­ta­pel kostar un­ge­fär det dubb­la på bar rot.

– Men man ska va­ra med­ve­ten om att det är stor kva­li­tets­skill­nad, där man i växt­sam­man­hang främst av­ser plan­tans stor­lek och hur snabbt den kom­mer att växa till öns­kad höjd, sä­ger Ma­de­le­i­ne. Kö­per man si­na plan­tor i kru­ka (kost­nad cirka 300 kro­nor/me­ter och upp­åt be­ro­en­de på stor­lek) är de i re­gel stör­re från bör­jan och mind­re käns­li­ga när de väl satts i jor­den. Väx­ter i tomt­gräns är för­hål­lan­de­vis bil­ligt jäm­fört med att byg­ga plank och mu­rar. Ett plank byggt av en snic­ka­re kostar från 1 000 kro­nor/me­ter och ba­ra ma­te­ri­a­let be­räk­nar man till cirka 150 kro­nor/ me­ter och upp­åt.

Slut­li­gen är det då änt­li­gen dags att fyl­la trädgården med gröns­ka och blom, det som många träd­gårds­in­tres­se­ra­de drömt om och haft si­na tyd­li­gas­te vi­sio­ner för. Även här kan en de­sig­ner hjäl­pa till med ra­batt­kom­po­si­tio­ner och växt­för­slag, men över tid bru­kar det sna­ra­re va­ra en frå­ga om att vil­ja pri­o­ri­te­ra favoriter och skän­ka över­skott till träd­gårds­vän­ner, när man hit­tar nya väx­ter att pro­va i sin träd­gård. Som med allt an­nat i trädgården kan man läg­ga hur myc­ket pengar som helst i plant­sko­lan, men med li­te tå­la­mod dy­ker sä­kert just det du öns­kar dig upp på en pe­renn­rea el­ler ett växt­byte.

Ma­de­le­i­ne Hu­ber, träd­gårds­de­sig­ner och träd­gårds­mäs­ta­re på Mind­ful Gar­den.

OVAN Att an­vän­da ste­nar från na­tu­ren i kan­ter­na och egen­flä­ta­de vind­skydd blir bå­de snyggt och eko­no­miskt.

VÄNSTER Hos en träd­gårds­de­sig­ner kan man få hjälp med en full­stän­dig plan­skiss in­klu­si­ve växt­för­slag.

VÄNSTER NEDAN Den som in­te är hän­dig gör klokt i att ta in hant­ver­kar­hjälp för mer kom­pli­ce­ra­de kon­struk­tio­ner som en trap­pa. Det lö­nar sig i läng­den.

NEDAN Egen­hän­digt flä­ta­de ra­batt­kan­ter av gre­nar från trädgården blir ett char­migt in­slag.

OVAN OCH NEDAN Va­let av mark­be­lägg­ning har stor in­ver­kan på pri­set. En sten­lägg­ning kan bli kost­sam, men hål­ler i en evig­het om den gjorts en­ligt kons­tens al­la reg­ler.

OVAN Bar­ro­ta­de häck­plan­tor är kost­nads­ef­fek­tivt, men man får vän­ta ett par år in­nan de väx­er till sig.

NEDAN An­vänd ett gam­malt föns­ter för att byg­ga ett driv­hus att ha to­mat­plan­tor­na i.

OVAN Ma­de­le­i­ne Hu­ber mä­ter upp trädgården hos en kund för att kun­na le­ve­re­ra en skal­en­lig skiss.

HÖGER Häckar in­u­ti trädgården är ett ef­fek­tivt sätt att ska­pa här­lig rums­lig­het. Här en sy­ren­ber­så runt fi­ka­hör­nan.

HÖGST UPP Ge­nom att väl­ja van­li­ga pe­ren­ner som fun­kia, kär­leks­ört och sil­ver­malört kan man ska­pa här­lig fäg­ring i ra­bat­ten för en li­ten peng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.