SO­BER ELE­GANS I KULTURHISTORISKT HUS

I det vit­put­sa­de fis­kar­hu­set med svart tak och svar­ta snic­ke­ri­er om­gi­ven av ro­sen­bus­kar, la­ven­del och hor­ten­sia bor bloms­ter­kre­a­tö­ren Je­mi­ma Nylund med sin fa­milj. I det här lil­la hu­set från 1800-ta­let har man in­rett och re­no­ve­rat med kär­lek. Re­sul­ta­tet ä

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text CECILIA GRENDER Foto CAROLINE TENGEN

I det vit­put­sa­de fis­kar­hu­set med svart tak och svar­ta snic­ke­ri­er om­gi­ven av ro­sen­bus­kar, la­ven­del och hor­ten­sia bor bloms­ter­kre­a­tö­ren Je­mi­ma Nylund med sin fa­milj. I det här lil­la hu­set från 1800-ta­let har man in­rett och re­no­ve­rat med kär­lek.

Det var läng­tan till ha­vet och lug­net som fick Je­mi­ma att över­ta­la fa­mil­jen att läm­na hem­met i Mä­lar­höj­den och bloms­ter­bu­ti­ken på Norr Mä­lar­strand i Stock­holm och flyt­ta ner till Skå­ne. Att det blev just Lim­hamn be­rod­de på att de upp­skat­ta­de de gam­la fis­kar­hu­sens charm. Je­mi­ma är själv upp­vux­en i Skå­ne och minns den ti­den med varmt hjär­ta. Ken­nys dot­ter Ja­ni­na, som bott med Je­mi­ma och Ken­ny i många år, skul­le pre­cis bör­ja gym­na­si­et. Det var en per­fekt tid­punkt att flyt­ta. Ett tryg­ga­re liv för en ton­årstjej och en möj­lig­het att bör­ja på ny ku­la för he­la fa­mil­jen. De be­höv­de al­la en för­änd­ring.

TRÄDGÅRDSDRÖMMAR

Je­mi­ma ha­de ett bok­stav­ligt ta­lat blomst­ran­de fö­re­tag i Stock­holm. Hon är ut­bil­dad flo­rist och drev Norr Mä­lar­strands blom­mor med åter­kom­man­de eve­ne­mangsupp­drag för Stock­holms Stads­hus som låg ett sten­kast från hen­nes bu­tik. Men hon var in­te rädd för att star­ta om på nytt. Bu­tikslo­ka­len på hu­vud­ga­tan i Lim­hamn ha­de hon re­dan spa­nat in, in­nan de ens köpt hu­set.

En dröm om en egen träd­gård var stor och att stom­men i trädgården som till­hör­de det lil­la fis­kar­hu­set var pas­san­de, såg hon som ett ex­tra plus. Två sto­ra re­no­ve­ring­ar varav en på 70-ta­let gjor­de att in­si­dan av hu­set var ett en­da misch­masch. Men bå­de hon och Ken­ny såg po­ten­ti­a­len. De var med­vet­na om att de skul­le få blå­sa ut he­la hu­set och bör­ja om från grun­den.

– Det fanns någ­ra rik­tigt sto­ra för­de­lar med hu­set som fick oss att slå till. En till­bygg­nad med många föns­ter gjor­de hu­set bå­de stör­re och lju­sa­re än ett nor­malt fis­kar­hus i sam­ma om­rå­de. Ett ex­tra hus på tom­ten gjor­de dess­utom att Ja­ni­na kun­de få rå sig själv och få det ut­rym­me en ton­å­ring be­hö­ver. Det var op­ti­malt för oss helt en­kelt, sä­ger Je­mi­ma med ett stort le­en­de.

VARSAM RE­NO­VE­RING

Pa­ret var fast be­slut­na om att gö­ra en grund­lig re­no­ve­ring. Att åter­stäl­la hu­sets ka­rak­tär från byggå­ret 1850 och sam­ti­digt med varsam hand ska­pa ett mo­dernt hem tog tid. Je­mi­ma flyt­ta­de ner till Lim­hamn 5 må­na­der fö­re Ken­ny och Ja­ni­na, för att hål­la i re­no­ve­ring­en. Nytt vär­me­sy­stem samt om­drag­ning av all el var de tunga bi­tar­na. Där­ef­ter la­des ett nytt golv i he­la hu­set, väg­gar put­sa­des om och nya tak med be­lys­ning kom på plats. Sam­ti­digt tog Je­mi­ma tag i trädgården som har kom­mit att bli hen­nes skö­te­barn.

– Jag mö­ble­rar gär­na trädgården. Många sitt­plat­ser, sto­ra kru­kor och vack­ra gång­ar är ett mås­te. Bland väx­ter är blå­regn en av mi­na favoriter och se­dan har jag lagt till väx­ter som hör en gam­mal träd­gård till – bux­boms­häc­kar, hor­ten­sia och väl­doft i form av ros­ma­rin och la­ven­del, be­rät­tar Je­mi­ma och kas­tar en blick ut ge­nom de öpp­na al­tan­dör­rar­na.

INREDER MED VÄRME

In­ne i hu­set går allt i en so­ber färgska­la. In­te av­ska­lat och trä­rent på skan­di­na­viskt vis, ut­an mer om­bo­nat med en kon­ti­nen­tal twist. Stop­pa­de möb­ler, små bord med vac­kert ar­ran­ge­ra­de stil­le­ben och skåp med vac­ker pa­ti­na. Det lil­la hu­set in­bju­der till trev­ligt um­gänge med många stra­te­giskt ut­pla­ce­ra­de sitt­plat­ser.

Je­mi­ma är nöjd med sitt nya hem, och bloms­ter­bu­ti­ken Frö­ken Nylund som lig­ger en kvarts pro­me­nad bort har bör­jat ta fart. Här säljs in­te ba­ra kruk­väx­ter och snitt­blom­mor, ut­an här kan man även fros­sa i vack­ra in­red­nings­de­tal­jer, bland an­nat kru­kor i al­la for­mer och fär­ger. Je­mi­ma er­bju­der nu­me­ra ock­så in­red­nings­hjälp till kun­der i om­rå­det. Med sin ut­sök­ta in­red­nings­smak är det ett väl­kom­met till­skott i Lim­hamn. Men vik­ti­gas­te av allt är att fa­mil­jen har kom­mit till ro och trivs med sitt nya liv. Den fan­tas­tis­ka bo­en­de­mil­jön, som­ma­rens bad på Sib­barp någ­ra mi­nu­ter bort och cy­kel­tu­rer­na in till ci­ty. Mal­mö har växt till en riktig stor­stad men här i Lim­hamns gam­la fis­ke­kvar­ter känns det som ti­den har stått still. Det är en riktig idyll.

Gång­en av gat­sten som le­der från ga­tan till hu­sets en­tré kan­tas av väl­dof­tan­de la­ven­del. An­nex­et som ton­års­dot­tern Ja­ni­na flyt­tat in i var en av de av­gö­ran­de fak­to­rer­na till att fa­mil­jen slog till och köp­te hu­set i Lim­hamns gam­la kvar­ter.

OVAN De dju­pa föns­ter­ni­scher­na rym­mer mer än en blom­kru­ka. Här ar­ran­ge­rar Je­mi­ma ock­så vack­ra stil­le­ben att för­und­ras över. I kö­ket finns ock­så än­nu en skön soff­hör­na att slå sig ner i om man vill hål­la koc­ken säll­skap.

NEDAN Köks­in­red­ning­en kom­mer från Mar­bo­dal. Spis och fläkt­kå­pa från Il­ve. Den in­ra­ma­de grif­fel­tav­lan är från Ar­twood.

VÄNSTER

Ka­mi­nen i var­dags­rum­met an­vänds fli­tigt året om.

OVAN Ut­bygg­na­den gjord av för­re äga­ren blev ge­nast fa­mil­jens fa­vo­ri­t­rum. Det är ett vac­kert och har­mo­niskt ut­rym­me som trots be­grän­sa­de ytor känns luf­tigt med plats för um­gänge. Sof­fa från No­rell och de­ko­ra­ti­va kud­dar i sam­ma färgska­la. Frans­kud­de från Ar­twood och ran­di­ga kud­dar från Mio. Golv­lam­pa från Fosca­ri­ni och soff­bord från EM Ho­me.

OVAN För att ska­pa rymd öpp­na­des ta­ket upp i nock. Ga­vel och säng från Enok & Thømp­son. På de ele­gan­ta säng­bor­den i spe­gel­glas står bords­lam­por från Fre­jas Bo­ning. Över­kast och sam­metskud­dar i svart från PB Ho­me. På väg­gen häng­er in­ra­ma­de prints av fo­ton plå­ta­de av en vän som är fo­to­graf.

HÖGER Här i det kom­bi­ne­ra­de gäst- och ar­bets­rum­met har ytor­na un­der sned­ta­ket an­vänts till för­va­ring. Stol från Ar­twood, skåp och skriv­bord från Hen­rik Steen. Mat­ta från Mil­jö­går­den och skriv­bords­lam­pa i mäs­sing från Watt & Ve­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.