Od­la to­ma­ter. Vill du ploc­ka sol­mog­na to­ma­ter di­rekt från eg­na plan­tor i som­mar är det dags att bör­ja pla­ne­ra nu.

Vill du ploc­ka sol­mog­na to­ma­ter di­rekt från eg­na plan­tor i som­mar är det dags att bör­ja pla­ne­ra nu. Välj bland en mängd for­mer och fär­ger som ger oli­ka sma­kupp­le­vel­ser.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och foto EVA FANQVIST SKUBLA

To­ma­ter till­hör det mest od­lingsvär­da i köks­träd­går­den och med en el­ler någ­ra plan­tor kan du skör­da eg­na god­sa­ker när sen­som­ma­ren kom­mer. Sor­ter­na är många och det finns en mång­fald av fär­ger, for­mer och sma­ker att prö­va. Sma­ken ut­veck­las så myc­ket mer när to­ma­ter­na får mog­na i lugn och ro än hos de snabbt upp­driv­na sor­ter som är van­li­ga i bu­ti­ker­na. Sen är det en all­de­les spe­ci­ell käns­la att ploc­ka en mo­gen to­mat di­rekt från sin plan­ta och skä­ra upp den till smör­gå­sen, sal­la­den el­ler mål­ti­den.

OLI­KA FÄR­GER, OLI­KA INNEHÅLL

Den van­li­gas­te to­mat­fär­gen är röd, men den kan ock­så va­ra gul, orange, grön, vit, fläc­kig, strim­mig, blå­svart el­ler cho­klad- brun. Den rö­da fär­gen kom­mer från ka­ro­te­no­i­den ly­ko­pen som är en kraft­full an­tiox­i­dant. To­ma­ter i orange färg får sin ku­lör från be­ta­ka­ro­ten, pre­cis som mo­röt­ter­na. Gul to­mat får fär­gen från lu­te­in som är bra för sy­nen. Många som är al­ler­gis­ka mot rö­da to­ma­ter tål de gu­la sor­ter­na. Vi­ta to­ma­ter sak­nar färgsub­stans och gröna, bru­na och svar­ta to­ma­ter har in­te bru­tit ner klo­ro­fyl­len ut­an skul­le egent­li­gen bli­vit rö­da, gu­la el­ler oran­ge­fär­ga­de. For­men kan va­ra rund, oval, pä­ron­for­mad el­ler vec­kad. De mins­ta to­ma­ter­na är små som vin­bär och goda att äta pre­cis som de är me­dan en biff­to­mat kan bli stor som en apel­sin och pas­sar att fyl­la och gra­ti­ne­ra. Sma­ken och kon­si­sten­sen hos oli­ka sor­ter kan va­ra söt, syr­lig, köt­tig, fast el­ler mjö­lig och pas­sar oli­ka an­vänd­nings­om­rå­den.

BUSKTOMATER OCH HÖGVÄXANDE

To­ma­ter de­las in i busktomater och högväxande sor­ter. Busktomater är mer lätt­sköt­ta än de högväxande sor­ter­na. De är tå­li­ga­re, mer ro­bus­ta och be­hö­ver säl­lan bin­das upp ut­an det räcker att ge dem li­te stöd. De be­hö­ver in­te hel­ler top­pas el­ler tju­vas. I grup­pen finns även dvärgs­or­ter som trivs i kru­kor el­ler amp­lar och pas­sar bra på bal­kong­er, ute­plat­ser och al­ta­ner. Högväxande sor­ter ger god av­kast­ning men krä­ver mer sköt­sel ef­tersom de be­hö­ver stöt­tas, tju­vas och ibland top­pas. Mo­men­ten är enk­la men be­hö­ver än­då gö­ras. Tjuv­ning innebär att de si­do­skott som väx­er ut vid blad­vec­ken ploc­kas bort ef­ter­hand för att de in­te ska stjä­la kraft och nä­ring från topp­skot­ten. Då kan plan­tan sam­la all kraft för att de to­ma­ter som är på gång ska ut­veck­las i stäl­let för att läg­ga kraft på nya skott.

ODLINGSPLATSEN AVGÖR RE­SUL­TA­TET

Od­lan­det är ro­ligt och in­te sär­skilt svårt, där­e­mot krävs en del om­tan­ke för att to­ma­ter­na ska växa och fro­das. Den per­fek­ta odlingsplatsen är ett vind­skyd­dat läge mot en hus­vägg el­ler en mur som hål­ler kvar vär­men. To­ma­ter äls­kar näm­li­gen sol, värme och lä och lå­ter du dem ut­veck­las i lugn och ro i so­len blir de sö­ta och smak­ri­ka. Men det finns även sor­ter som är mer här­di­ga än and­ra och kla­rar nå­got sva­la­re lä­gen. För att hin­na få skörd är det bra att väl­ja ti­di­ga sor­ter, kon­trol­le­ra även att den sort du väl­jer pas­sar för ut­om­hus­od­ling och od­ling på fri­land. Vis­sa sor­ter mog­nar se­na­re och be­hö­ver od­las i växt­hus för att hin­na ge skörd.

Sätt frö­na åt­ta till tio vec­kor in­nan du pla­ne­rar att sät­ta ut plan­tor­na. Har du in­te tid el­ler möj­lig­het att förodla går det ut­märkt att kö­pa plan­tor hos växt­bu­ti­ken.

FÖRODLA

To­ma­ter be­hö­ver för­kul­ti­ve­ras in­om­hus el­ler i växt­hus för att hin­na bli kla­ra in­nan som­ma­ren tar slut. Sätt frö­na åt­ta till tio vec­kor in­nan du pla­ne­rar att sät­ta ut plan­tor­na. Har du in­te tid el­ler möj­lig­het att förodla går det ut­märkt att kö­pa plan­tor hos växt­bu­ti­ken även om ut­bu­det av sor­ter att väl­ja mel­lan är mind­re. När nattem­pe­ra­tu­ren är cirka 10 gra­der är det dags att flyt­ta ut plan­tor­na. Vänj dem vid ut­om­hus­kli­ma­tet ge­nom att först stäl­la ut dem kor­ta stun­der och öka se­dan ute­vis­tel­sen för var­je dag.

VATTEN OCH NÄ­RING

Un­der plan­tor­nas förs­ta tid ut­om­hus är det bra att vatt­na var­samt så att jor­den runt de käns­li­ga röt­ter­na in­te kyls ner för myc­ket. Så fort jor­den blir var­ma­re och plan­tor­nas

rot­sy­stem bör­jar ut­veck­las kan du ge dem mer vatten. To­ma­ter­na be­hö­ver re­gel­bun­den vatt­ning för att de ska bli saf­ti­ga och in­te spric­ka. När fruk­ter­na bör­jar mog­na kan du åter mins­ka vatt­ning­en så att sma­ken får ut­veck­las.

To­mat­plan­tor trivs i po­rös och nä­rings­rik jord. De mår ock­så bra av ex­tra nä­ring i la­gom dos. För to­ma­ter pas­sar det bra med na­tur­ligt göd­sel som näs­sel­vat­ten och lik­nan­de, gräs­klipp el­ler höns­göd­sel. Men det finns även många fär­di­ga bland­ning­ar att väl­ja bland. Und­vik att till­fö­ra för myc­ket kvä­ve som gyn­nar bla­den mer än fruk­ter­na.

När fruk­ter­na fått färg och lätt loss­nar från si­na fäs­ten är det dags att skör­da dem. Ploc­ka dem när de är som fi­nast och pas­sa på att nju­ta av den goda sma­ken som en to­mat som od­lats med kär­lek har.

Får du rik­lig skörd kan du nju­ta av många oli­ka rät­ter med to­ma­ter; sal­la­der, to­mat­sås, chut­ney el­ler kall to­matsop­pa är någ­ra ex­em­pel.

OVAN To­ma­ter som får sol och li­te om­tan­ke ut­veck­lar myc­ket smak och ka­rak­tär.

OVAN ’Green Zeb­ra’ med strim­mi­ga fruk­ter i oli­ka gröna ny­an­ser är per­fekt i sal­la­der.

VÄNSTER Körs­bärsto­ma­ten ’Brown Ber­ry’ vars fruk­ter först blir rö­da och se­dan över­går i en djupt röd­brun färg.

LÄNGST NER ’Ge­mi­ni F1’ är en av de sor­ter som be­hö­ver od­las i växt­hus el­ler i ett varmt skyd­dat läge för att hin­na mog­na.

Vill du od­la to­ma­ter på balkongen el­ler al­ta­nen, finns dvärgs­or­ter som trivs i kru­kor och amp­lar.

Många som är al­ler­gis­ka mot rö­da to­ma­ter tål gu­la tomter.

OVAN I dag finns åter många kul­tur­arvs­sor­ter bland frö­er­na, de har fun­nits i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner och un­der en pe­ri­od näs­tan glömts bort. Päron­for­ma­de ’Yel­low Pe­ar’ har anor från 1800-ta­let.

VÄNSTER Tjuva to­ma­ter­na ge­nom att ny­pa bort de si­do­skott som kom­mer i vin­keln mel­lan stam och gren.

NEDAN Biff­to­ma­ter blir sto­ra och pas­sar att fyl­la och gra­ti­ne­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.